BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2014/TT-BQP

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm:

1. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ đào tạo nghiên cứu sinh, cao học;

2. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân;

3. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ trung cấp.

Chương trình khung quy định tại Thông tư này không áp dụng cho người học là học sinh, sinh viên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2014. Căn cứ Chương trình khung tại Thông tư này và quy định của cơ quan có thẩm quyền, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa, biên soạn, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giáo trình môn học.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch HĐGDQPANTW;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Tổng Bí thư, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- TANDTC, Viện KSNDTC, Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- BTLTPHCM, Bộ CHQS các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Văn phòng BTTM, Cục Dân quân tự vệ/BTTM (10b);
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, PC, NCTH; M

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giáo dục cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh theo chức trách, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về phẩm chất đạo đức: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác phong nhanh nhẹn, hình thức nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.

b) Về kiến thức: Bảo đảm cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại.

c) Về kỹ năng: Bảo đảm cho người học hiểu biết và thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự ở nơi công tác, theo chức trách được giao.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

1. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ đào tạo nghiên cứu sinh, cao học

a) Khối lượng kiến thức: 45 tiết.

b) Cấu trúc của chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

05

2

Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam

05

3

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh của bộ, ngành, địa phương.

05

4

Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

05

5

Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên

05

6

Chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến, công tác động viên thời chiến

05

7

Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

05

8

Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

05

9

Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng, an ninh với đối ngoại

05

2. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân

a) Khối lượng kiến thức: 60 tiết.

b) Cấu trúc của chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

06

2

Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

04

3

Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

05

4

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh của bộ, ngành, địa phương.

05

5

Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại.

05

6

Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

05

7

Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

05

8

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

05

9

Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

05

10

Phòng chống Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

05

11

Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

05

12

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

05

3. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ trung cấp

a) Khối lượng kiến thức: 45 tiết.

b) Cấu trúc của chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

05

2

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

03

3

Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

02

4

Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

05

5

Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

05

6

Một số nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và động viên thời chiến.

05

7

Phòng chống Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

05

8

Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

05

9

Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng, an ninh với đối ngoại.

05

10

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

05

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

1. Chương trình khung là quy định bắt buộc cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Danh mục các nội dung và khối lượng tiết học đưa ra chỉ là những quy định tối thiểu. Các trường căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, bổ sung những nội dung cần thiết để xây dựng chương trình cụ thể cho phù hợp.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình khung phải bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, tính khoa học, hiệu quả, thuận lợi cho người học, phù hợp với quỹ thời gian; kết hợp bố trí chương trình chính khóa với hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ (tham quan, học tập truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng và lực lượng vũ trang) để nâng cao năng lực và kỹ năng cho người học.

3. Phối hợp các hình thức và phương pháp đào tạo, kết hợp giữa lý thuyết với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, tư duy độc lập, tự học, tự nghiên cứu của người học.

4. Đánh giá kết quả học tập của người học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 39/2014/TT-BQP về Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 39/2014/TT-BQP Ngày ban hành 03/06/2014
Ngày có hiệu lực 20/07/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 39/2014/TT-BQP về Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close