Văn bản "Thông tư 47/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 25/2003/TT-BTC về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 23/08.2007

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 47/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 25/2003/TT-BTC NGÀY 28/3/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 16/7/2002 của Uỷ ban Thường vụ quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông như sau:

1. Tại điểm 3, Mục I sửa lại như sau:

"3/ Định kỳ 15 ngày (đầu tháng, giữa tháng), căn cứ số tiền phạt thực tế thu được đã ghi thu ngân sách địa phương do Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW thông báo, Sở Tài chính - Vật giá tạm trích số tiền thu phạt cho các đối tượng thụ hưởng theo tỷ lệ quy định tại Mục II của Thông tư này, đầu tháng sau điều chỉnh theo thực tế; nếu số tạm trích nhỏ hơn số được trích theo quy định, thì được trích tiếp cho đủ mức quy định; nếu số tạm trích lớn hơn số được trích theo quy định, thì trừ vào số được trích kỳ sau.".

2. Tại tiết 2.1 và 2.2, điểm 2, Mục IV sửa lại như sau:

"2.1. Sau khi Sở Tài chính - Vật giá đã tạm trích số tiền thu phạt cho các đối tượng thụ hưởng, Kho bạc nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chuyển ngay số tiền đó vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước của các lực lượng: Công an; Thanh tra giao thông; Các lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT tại quận huyện, xã phường; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Trạm cân kiểm tra xe; Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Các lực lượng này được tạm ứng từ tài khoản của mình để sử dụng theo quy định tại Thông tư này.

2.2. Vào ngày 5 hàng tháng, Kho bạc nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài chính - Vật giá về tổng số tiền thu của địa phương từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT của tháng trước; số tạm trích chuyển vào tài khoản cho các lực lượng tham gia giữ gìn TTATGT của tháng trước; trên cơ sở đó Sở Tài chính - Vật giá phân bổ, điều chỉnh và cấp phát kịp thời cho các lực lượng tham gia giữ gìn TTATGT theo quy định tại Mục II, Thông tư này."

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 23/08/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 47/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 25/2003/TT-BTC về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 47/2003/TT-BTC Ngày ban hành 15/05/2003
Ngày có hiệu lực 25/06/2003 Ngày hết hiệu lực 23/08/2007
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 47/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 25/2003/TT-BTC về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close