Văn bản "Thông tư 48/2000/TT-BTC hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/08.2004

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 48/2000/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP LẠI, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐỂ ĐẦU TƯ CHO NGÀNH BÁO IN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 237/CP-KTTH ngày 5/3/1998 của Chính phủ, công văn số 858/VPCP-KTTH ngày 3/3/1999 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng phần thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách Trung ương (đối với hoạt động xuất bản báo và quảng cáo trên báo in) để đầu tư cho ngành báo in như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP LẠI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xuất bản báo và quảng cáo trên báo in là nguồn thu của ngân sách nhà nước phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước và điều tiết cho ngân sách các cấp theo quy định hiện hành.

Hàng năm ngân sách Trung ương đầu tư trở lại cho các báo in tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các báo đã thực nộp vào ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo nguyên tắc: số thuế thu nhập đã nộp ngân sách Trung ương của đơn vị nào sẽ được cấp lại cho đơn vị đó.

II. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP LẠI VÀ THỦ TỤC CẤP LẠI:

1. Căn cứ xác định mức thuế được cấp lại:

Khi xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm bao gồm hoạt động xuất bản báo và hoạt động dịch vụ thông tin quảng cáo trên báo in; các báo in căn cứ vào khả năng thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác để lập Dự án đầu tư chi tiết trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ cấp lại thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách Trung ương.

Mức đầu tư trở lại từ ngân sách Trung ương cho từng báo in để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp mà đơn vị đã thực nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định hiện hành.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách Trung ương:

- Dự án đầu tư được cơ quan chủ quản phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

- Văn bản đề nghị của đơn vị trong đó ghi rõ tên, địa chỉ, số tài khoản giao dịch của đơn vị.

- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc biên lai thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị thực nộp đã được điều tiết vào ngân sách Trung ương theo tỷ lệ điều tiết hiện hành.

Đối với các báo in thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý, đơn vị gửi các hồ sơ tài liệu nêu trên về Bộ Tài chính sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài chính xem xét cấp lại phần thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách trung ương cho đơn vị theo quy định hiện hành.

Đối với các báo in thuộc địa phương quản lý, Ngân sách Trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu về ngân sách địa phương để đầu tư cho đơn vị theo quy định. Đơn vị gửi hồ sơ tài liệu nêu trên về Sở Tài chính - Vật giá địa phương sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xem xét và có thể ứng trước cho đơn vị đầu tư kịp thời. Sở Tài chính - Vật giá địa phương có văn bản (kèm theo đầy đủ hồ sơ tài liệu quy định như trên) gửi Bộ Tài chính để cấp lại cho địa phương theo quy định.

Việc cấp lại phần thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách Trung ương cho các báo in được thực hiện vào đầu năm sau, sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được duyệt và theo tiến độ đầu tư của dự án được duyệt.

III. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP LẠI:

1.Các báo in sử dụng số thuế thu nhập doanh nghiệp được cấp lại để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành theo các nội dung:

1.1. Xây dựng trụ sở làm việc.

1.2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động xuất bản báo.

1.3. Đầu tư nâng cấp hoặc bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động dịch vụ quảng cáo trên báo in.

2. Các đơn vị báo in được cấp lại số thuế thu nhập doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích phần thuế này để đầu tư phát triển theo đúng Dự án được duyệt.

3. Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý, cấp phát và quyết toán:

- Để kế hoạch hoá nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách Trung ương cấp lại cho các báo in, các báo in, cơ quan chủ quản của các báo in, các địa phương có trách nhiệm lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp của các báo in được đầu tư trở lại theo quy định nêu ở phần trên gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, cơ quan, ngành, địa phương.

- Việc phê duyệt dự án, quản lý, cấp phát vốn và quyết toán vốn đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Đối với phần thuế lợi tức đã thực nộp vào ngân sách Trung ương năm 1998, thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách Trung ương từ ngày 1/1/1999 đến thời điểm Thông tư có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ cấp lại cho các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 237/CP-KTTH ngày 5/3/1998 của Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/08/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 48/2000/TT-BTC hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 48/2000/TT-BTC Ngày ban hành 29/05/2000
Ngày có hiệu lực 13/06/2000 Ngày hết hiệu lực 08/08/2004
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 48/2000/TT-BTC hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close