Văn bản "Thông tư 55/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2003 và được thay thế bởi Thông tư 49/2003/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2003

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55/1999/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 85/1998/TT-BTC NGÀY 25/6/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Căn cứ ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Văn bản số 558/KSVTTPL ngày 29/3/1999).
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

1/ Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

"Trường hợp các đơn vị sử dụng lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên so với kỳ hạn phải nộp, thì ngoài việc phải nộp phạt theo quy định tại điểm 8, Điều 11 trong Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, còn phải nộp số tiền chậm nộp theo mức lãi suất tiền vay quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định tại thời điểm truy nộp. Đồng thời Bảo hiểm Xã hội các cấp được quyền yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng trích tiền từ tài khoản của đơn vị sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội và tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (nếu có), mà không cần có sự chấp nhận thanh toán của đơn vị sử dụng lao động.

Những đơn vị sử dụng lao động cố tình vi phạm thời hạn nộp bảo hiểm xã hội thì cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp có quyền từ chối việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đối với tất cả những người lao động của đơn vị sử dụng lao động đó; đồng thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan pháp luật để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với chủ sử dụng lao động".

2/ Nay bãi bỏ toàn bộ các quy định tại Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính không thay đổi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 55/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 55/1999/TT-BTC Ngày ban hành 11/05/1999
Ngày có hiệu lực 11/05/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2003
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 55/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close