BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55TC/TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55 TC/TCT NGÀY 15/7/1995 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG XỬ LÝ XE HAI BÁNH GẮN MÁY CÓ NGUỒN NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP ĐANG LƯU HÀNH TRONG DÂN 

Thi hành Chỉ thị của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thay mặt Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3381/KTTH ngày 22/6/1995 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép mà nhân dân đã kê khai;

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Nội vụ, Thương mại, Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc tiếp tục xử lý xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép mà nhân dân đã kê khai, như sau:

1) Đối tượng được tiếp tục giải quyết cho đăng ký lưu hành xe là những trường hợp đã kê khai đúng thời hạn (đến hết ngày 31/12/1994) nhưng đến hết ngày 15/2/1995 chưa làm thủ tục đăng ký lưu hành xe, theo qui định tại mục I Thông tư số 102 TC/TCT ngày 30/11/1994 của Bộ Tài chính. Uỷ ban Nhân dân tỉnh xác nhận danh sách các đối tượng đã kê khai đúng thời hạn đến 31/12/1994 nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lưu hành xe.

2) Về thủ tục thu thuế, lệ phí, tiền phạt đăng ký lưu hành xe, v.v... thực hiện theo qui định tại mục II Thông tư số 102 TC/TCT ngày 30/11/1994, văn bản số 329 TC/TCT ngày 18/2/1995 của Bộ Tài chính và các văn bản số 1680 TCHQ/KTTT ngày 02/12/1994, số 526 TCHQ/KTTT ngày 24/3/1995 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu trái phép.

3) Việc tổ chức thực hiện vẫn theo qui định tại mục Thông tư số 102 TC/TCT của Bộ Tài chính. Riêng thời hạn phải hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành xe chậm nhất đến ngày 30/9/1995. Trong tháng 10/1995, các tỉnh tổng hợp tình hình xử lý xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép, báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Những trường hợp xe có nguồn gốc nhập trái phép không kê khai, đăng ký theo qui định, nếu phát hiện được nhất thiết phải tịch thu và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/07/1995

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 55 TC/TCT-1995 bổ sung xử lý xe hai bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong dân do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 55TC/TCT Ngày ban hành 15/07/1995
Ngày có hiệu lực 15/07/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 55 TC/TCT-1995 bổ sung xử lý xe hai bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong dân do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close