Văn bản "Thông tư 57-TC/TCDN năm 1997 sửa đổi Thông tư 76/TCTCDN năm 1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/05.1999

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-TC/TCDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 57-TC/TCDN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 76 TC/TCDN NGÀY 15/11/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thi hành Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước", Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước.

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, Bổ sung một số điểm trong Thông tư 76 TC/TCDN như sau:

1. Huỷ bỏ quy định tại phần II "Những quy định cụ thể" - mục B "Quản lý chi phí giá thành" - điểm 7 "Không được hạch toán vào chi phí kinh doanh các khoản sau đây:

...

+ Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

..."

2. Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Lương và phụ cấp có tính chất lương của cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể được hạch toán vào chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Thông tri số 03 TT/TC-TW ngày 16/6/1993 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Ngoài phần kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được chi từ nguồn quy định tại Công văn số 517 TC/TCQT ngày 30/10/1992 của Ban Tài chính quản trị Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí; Thông tư liên Bộ số 103 TTLB ngày 2/12/1994 của liên ngành Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; hội phí, đoàn phí của các tổ chức đoàn thể khác nếu thiếu thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để bổ sung kinh phí cho các tổ chức trên.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/1997. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/05/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 57-TC/TCDN năm 1997 sửa đổi Thông tư 76/TCTCDN năm 1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 57-TC/TCDN Ngày ban hành 22/08/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực 05/05/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 57-TC/TCDN năm 1997 sửa đổi Thông tư 76/TCTCDN năm 1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close