BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58/1999/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM THÔNG TƯ SỐ 190/1998/TT-BTC NGÀY 31/12/1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1999

Căn cứ Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999.
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 như sau:

1- Điểm 6 mục II về thu ngân sách được sửa đổi, bổ sung như sau:

"6- Trong quá trình thực hiện thu thuế giá trị gia tăng, nếu số thu thuế giá trị gia tăng và số thuế doanh thu năm 1998 chuyển sang năm 1999 tăng hoặc giảm so với dự toán thuế giá trị gia tăng đã giao thì Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh theo nguyên tắc :

- Thuế giá trị gia tăng giảm so với dự toán, điều chỉnh tăng mức bổ sung đảm bảo nguồn cho địa phương thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán.

- Thuế giá trị gia tăng tăng so với dự toán:

+ Tăng trong phạm vi 5% so với dự toán, ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ phần tăng thêm theo tỷ lệ điều tiết và Trung ương không giảm trừ số bổ sung theo dự toán.

+ Tăng trên 5% so với dự toán; thực hiện điều tiết giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo qui định, nhưng phần tăng thêm trên 5% (phần ngân sách địa phương được hưởng) phải giảm trừ tương ứng vào số bổ sung hoặc các khoản ngân sách Trung ương phải chuyển về cho địa phương."

2- Các điểm khác vẫn thực hiện theo qui định tại Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T-rung ương tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương thực hiện.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 58/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 190/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 58/1999/TT-BTC Ngày ban hành 20/05/1999
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 58/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 190/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close