Văn bản "Thông tư 61/1998/TT-BTC về chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/02.2002 và được thay thế bởi Thông tư 12/2002/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách Trung ương cấp do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 19/02/2002

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 61/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ KINH PHÍ AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐÀI THỌ

Thực hiện Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg ngày 29/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Để thống nhất quản lý ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Kinh phí để thực hiện công tác an toàn giao thông của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia do ngân sách nhà nước đài thọ và được cân đối vào ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

2. Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính trong việc tổng hợp, dự kiến phân bổ kế hoạch ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông hàng năm, quý cho các đơn vị để triển khai thực hiện Nghị định 36/CP ngày 25/7/1995, Nghị định 39/CP và Nghị định 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ.

3. Kinh phí ngân sách dành cho công tác an toàn giao thông phải được sử dụng đúng mục đích và nội dung phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Được quản lý chặt chẽ theo các chế độ tài chính hiện hành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐÀI THỌ:

A. NỘI DUNG CHI:

1. Chi cho bộ máy của Văn phòng thường trực Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia.

2. Chi phục vụ công tác an toàn giao thông quốc gia:

- Chi họp định kỳ sơ kết, tổng kết về an toàn giao thông.

- Chi thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác an toàn giao thông theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia.

- Chi cho công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, bao gồm cả hỗ trợ việc in tài liệu giảng dạy cho học sinh các cấp để đưa luật lệ giao thông vào các trường học.

- Hỗ trợ đào tạo các nghiệp vụ về an toàn giao thông.

- Chi hợp tác quốc tế về an toàn giao thông.

- Chi hỗ trợ việc biên soạn, sửa đổi bổ sung các văn bản chế độ về an toàn giao thông.

- Chi phí cho các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện công tác an toàn giao thông.

- Chi khác.

B. CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT KINH PHÍ,KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN:

Nguồn kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ được quản lý, cấp phát và quyết toán theo quy định tại Thông tư số 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính nghiên cứu và sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/02/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 61/1998/TT-BTC về chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 61/1998/TT-BTC Ngày ban hành 13/05/1998
Ngày có hiệu lực 28/05/1998 Ngày hết hiệu lực 19/02/2002
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 61/1998/TT-BTC về chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close