BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 66/1998/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỂM 1.3 PHẦN I, MỤC B CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/1998/TT-BTC NGÀY 21/3/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích và Thông tư số 06/TCDN ngày 24/2/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung điểm 1.3 phần I, mục B của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính như sau:

Tại điểm 1.3 phần I, mục B của Thông tư quy định: "Trung tâm quản lý bay được sử dụng doanh thu để bù đắp các khoản chi phí, trong đó: doanh thu từ hoạt động công ích dùng để bù đắp chi phí của hoạt động công ích..." nay được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Trung tâm quản lý bay được sử dụng doanh thu để bù đắp các khoản chi phí, trong đó doanh thu từ hoạt động công ích dùng để bù đắp chi phí, thuế và các khoản thu khác theo quy định của hoạt động công ích...".

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 66/1998/TT-BTC bổ sung điểm 1.3 phần I, mục B Thông tư 36/1998/TT-BTC-1998: "Trung tâm quản lý bay được sử dụng doanh thu để bù đắp các khoản chi phí, trong đó: doanh thu từ hoạt động công ích dùng để bù đắp chi phí của hoạt động công ích..." do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu 66/1998/TT-BTC Ngày ban hành 18/05/1998
Ngày có hiệu lực 02/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 66/1998/TT-BTC bổ sung điểm 1.3 phần I, mục B Thông tư 36/1998/TT-BTC-1998: "Trung tâm quản lý bay được sử dụng doanh thu để bù đắp các khoản chi phí, trong đó: doanh thu từ hoạt động công ích dùng để bù đắp chi phí của hoạt động công ích..." do Bộ Tài Chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close