Văn bản "Thông tư 67/TC-TT-1995 hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 07/09.2006

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/TC-TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 67/TC-TT NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC NHÀ HÁT, ĐOÀN NGHỆ THUẬT

Thi hành Quyết định số 25/CP ngày 25/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang.

Sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Tài chính số 394 TC/TCNH ngày 23/2/1995, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 3281/LĐTBXH-TL ngày 30/8/1995 và của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ số 369/TCCP-BCTL ngày 19/9/1995, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Liên đoàn xiếc, Đoàn xiếc (sau đây gọi tắt là các đơn vị nghệ thuật) trong toàn quốc như sau:

I- NGUYÊN TẮC:

1. Các chức vụ lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật được hưởng phụ cấp chức vụ khi tổ chức đó có quyết định thành lập của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ Văn hoá - Thông tin quy định.

2. Người giữ chức vụ lãnh đạo phải có quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền; được bổ nhiệm ở chức vụ nào, hưởng mức phụ cấp của chức vụ đó. Trường hợp một người giữ nhiều chức vụ lãnh đạo thì hưởng mức phục cấp của chức vụ cao nhất.

3. Những tổ chức khuyết cấp trưởng thì cấp phó hoặc người được giao quyền cấp trưởng, được hưởng phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Tiền phụ cấp chức vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính các chế độ bảo hiểm xã hội.

II- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Các chức danh lãnh đạo trong các đơn vị nghệ thuật gồm:

1. Giám đốc, Phó giám đốc Nhà hát, Liên đoàn xiếc, Đoàn nghệ thuật, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn nghệ thuật.

2. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn biểu diễn trực thuộc các đơn vị nghệ thuật và các chức vụ tương đương.

III- MỨC PHỤ CẤP:

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật được quy định như sau:

Tổ chức

Chức danh

Hệ số

 

 

Hạng I

Hạng II

 

- Giám đốc

0,6

0,5

Nhà

- Phó giám đốc

0,5

0,4

hát

- Trưởng phòng

0,3

0,2

 

- Phó trưởng phòng

0,2

0,1

 

- Trưởng đoàn biểu diễn

0,4

0,3

 

- Phó trưởng đoàn biểu diễn

0,3

0,2

Đoàn

- Giám đốc

0,4

nghệ

- Phó giám đốc

0,3

thuật

- Trưởng phòng

0,2

 

- Phó trưởng phòng

0,1

1. Trong điều kiện chưa xây dựng được tiêu chuẩn xếp hạng cho các Nhà hát và Đoàn nghệ thuật, trước mắt, các nhà hát (kể cả Liên đoàn xiếc, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam) do Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý, nếu hoạt động có hiệu quả tốt, được áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Nhà hát hạng I.

2. Các nhà hát do địa phương quản lý và các đoàn nghệ thuật do Bộ, Ngành, Trung ương quản lý được áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Nhà hát hạng II.

Trường hợp đặc biệt, các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật do Bộ, Ngành, Trung ương quản lý; các Nhà hát do địa phương quản lý, nếu xét về các mặt chức năng, nhiệm vụ, quy mô, vị trí, hiệu quả... tương đương với các Nhà hát Trung ương do Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý thì Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Văn hoá - Thông tin xem xét. Sau khi xem xét cân đối chung Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ đề nghị Liên Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thoả thuận áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Nhà hát hạng I.

Đoàn nghệ thuật được áp dụng thống nhất cho tất cả các đoàn trừ trường hợp đặc biệt nếu được công nhận như tiết 2.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị nghệ thuật thuộc quyền, soát xét lại cơ cấu tổ chức và các chức vụ đã bổ nhiệm đúng chức danh ngành nghệ thuật biểu diễn đã được Nhà nước ban hành để áp dụng các mức phụ cấp chức vụ quy định tại Thông tư này.

2. Đối với các đơn vị áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Nhà hát hạng I: Thủ trưởng Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định sau khi có sự thoả thuận của Bộ Văn hoá - Thông tin, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính.

3. Đối với các đơn vị áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Nhà hát hạng II, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Đoàn nghệ thuật, do thủ trưởng Bộ, Ngành, địa phương quyết định và gửi quyết định về Bộ Văn hoá - Thông tin để theo dõi.

4. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các Nhà hát, Đoàn nghệ thuật được thực hiện từ ngày 1/4/1993.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, các Bộ, ngành, địa phương phản ảnh về Bộ Văn hoá - Thông tin giải quyết.

Trần Hoàn

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 07/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 67/TC-TT-1995 hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Số hiệu 67/TC-TT Ngày ban hành 12/10/1995
Ngày có hiệu lực 27/10/1995 Ngày hết hiệu lực 07/09/2006
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 67/TC-TT-1995 hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các nhà hát, đoàn nghệ thuật do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close