Văn bản "Thông tư 70/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN-1997 hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW-1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/10.2005 và được thay thế bởi Thông tư 79/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 14/10/2005

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 56 TC/NSNN NGÀY 21/8/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 100 QĐ/TW NGÀY 3/6/1995 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VỀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN

Sau một thời gian thực hiện Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100 QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; theo đề nghị của các cấp uỷ Đảng và Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương; nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng về tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cấp cơ sở, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm sau đây:

1. Mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên kiêm chức được nâng từ 30.000 đồng/buổi và 60.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/buổi và 100.000 đồng/ngày.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/ngày, không phân biệt cự ly. Mức hỗ trợ cụ thể do địa phương quy định phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Nguồn chi trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên tăng thêm trong năm 1998, các trung tâm bồi dưỡng chính trị sắp xếp trong phạm vi ngân sách đã được giao từ đầu năm. Từ năm 1999 trở đi, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổng hợp vào dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định chung.

4. Các quy định khác vẫn được thực hiện theo Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/10/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 70/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN-1997 hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW-1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 70/1998/TT-BTC Ngày ban hành 21/05/1998
Ngày có hiệu lực 05/06/1998 Ngày hết hiệu lực 14/10/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 70/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56-TC/NSNN-1997 hướng dẫn Quyết định 100/QĐ/TW-1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close