BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/1998/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 1.D, MỤC A, PHẦN IV VÀ ĐIỂM 3.N MỤC I THÔNG TƯ SỐ 57/1998/TT-BTC NGÀY 27/4/1998

Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí;
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý, trong đó tại điểm 1.d, mục A, phần IV đã quy định: "Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho công chức, viên chức của cơ quan trực tiếp thu phí, mức trích mỗi quỹ một năm không quá 3 (ba) tháng lương thực tế" và điểm 3.n mục I (Phạm vi áp dụng) đã quy định: "Xe chuyên dùng vào mục đích an ninh, quốc phòng (xe tăng, xe bọc thép, xe xích, xe cứu hoả và các loại xe chuyên dùng khác), nay được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điểm 1.d, mục A, phần IV sửa đổi là: Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên của cơ quan trực tiếp thu phí, tổng mức trích 2 quỹ một năm tối đa không quá 3 tháng lương thực tế.

2. Điểm 3.n mục I bổ sung như sau: Xe chuyên dùng khác của Bộ Quốc phòng bao gồm các phương tiện giao thông đăng ký và mang biển số màu đỏ, chữ và số mầu trắng dập chìm, riêng biển số mô tố có dập chìm ngôi sao ở góc phải.

Các nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân và đối tượng nộp phí phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Tào Hữu Phùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/06/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 75/1998/TT-BTC sửa đổi điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư 57/1998/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 75/1998/TT-BTC Ngày ban hành 02/06/1998
Ngày có hiệu lực 17/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 75/1998/TT-BTC sửa đổi điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư 57/1998/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close