BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/1999/TT/BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam công bố ngày 18/2/1997.
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước như sau:

1. Thống nhất áp dụng mức thu phí, lệ phí tham quan các khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận hoặc đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định đăng ký và bảo vệ, các bảo tàng (bao gồm bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng địa phương), các nhà truyền thống bằng đồng Việt Nam áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

a) Đối với các mức thu đã được quy định tại các chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ ban hành thì áp dụng mức thu đang thu đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam quy định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp, mức thu không còn phù hợp thì cơ quan đang thu phải có văn bản đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong khi chưa có quyết định mới thì vẫn phải tiếp tục thu theo mức thu đã quy định.

b) Đối với các mức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ban hành trái thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ thì phải đình chỉ thu. Nếu xét thấy loại và mức thu phí, lệ phí đó cần thiết và phù hợp thì phải có văn bản báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định thì mới được tiếp tục thu.

2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bao gồm xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài và các tổ chức hợp tác kinh doanh với nước ngoài) khi được các cơ quan, tổ chức của Việt Nam phục vụ hoạt động sự nghiệp, hoạt động công cộng, công việc quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật quy định thu phí, lệ phí thì được nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam bằng đồng Việt Nam.

3. Thông tư này áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1999. Các quy định khác về phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 78/1999/TT-BTC Ngày ban hành 22/06/1999
Ngày có hiệu lực 01/07/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close