BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/1997/TT/BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86/1997/TT/BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN PHỤ THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI KHÁCH SẠN

Căn cứ qui định hiện hành của Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu; Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức;
Căn cứ Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế lợi tức; Nghị định số 96/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu;
Căn cứ Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn";
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các khách sạn có tổ chức thu tiền phụ thu cước viễn thông như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

a) Các khách sạn được xếp sao đã đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ là đối tượng phải nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ.

b) Các khách sạn chưa được xếp sao, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các đối tượng khác không thuộc đại diện điều chỉnh của Quyết định số 477/TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng áp dụng nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các trường hợp khách sạn đã được xếp sao nhưng chưa đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ hoặc các đối tượng quy định tại tiết (b) nêu trên mà tự ý tổ chức thu phụ thu cước viễn thông thì phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào Ngân sách Nhà nước và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

II. CĂN CỨ TÍNH THUẾ

a) Doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế doanh thu và thuế lợi tức đối với các khách sạn đã được đăng ký mức phụ thu cước viễn thông là toàn bộ tiền phụ thu cước viễn thông phát sinh trong kỳ tính thuế, không kể đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

b) Thuế suất:

Tiền phụ thu cước viễn thông được coi là doanh thu của khách sạn, do vậy áp dụng thuế suất như sau:

- Thuế suất thuế doanh thu: 10%;

- Thuế suất thuế lợi tức: 45%.

III. HẠCH TOÁN VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:

Căn cứ theo mức phụ thu cụ thể phát sinh trong kỳ tính thuế, khách sạn tổ chức hạch toán và kê khai số tiền phụ thu, nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định số: 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định của Luật thuế doanh thu và Luật thuế lợi tức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khúc mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính xem xét xử lý.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 86/1997/TT-BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 86/1997/TT-BTC Ngày ban hành 26/11/1997
Ngày có hiệu lực 03/08/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 86/1997/TT-BTC hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close