BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 87/1997/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC

Căn cứ vào Nghị định 178/CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; để khuyến khích việc đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước, theo đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam, trước mắt trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Quỹ Khuyến học Việt Nam là quỹ xã hội thành lập theo quy định tại Điều 115 Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 28-10-1995 và phải tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam.

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam do Hội Khuyến học Việt Nam thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến khích học tốt, dạy tốt trong các trường học và tuân thủ theo Điều lệ hoạt động của quỹ.

Quỹ Khuyến học có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại, có Chi nhánh ở một số Tỉnh, thành phố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

3. Quỹ Khuyến học do Hội đồng quản trị của quỹ quản lý và Giám đốc điều hành.

Việc thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định chung của pháp luật.

II. QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ:

1. Quỹ Khuyến học có nguồn thu sau:

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện mục tiêu khuyến học do tổ chức cá nhân tài trợ uỷ quyền;

- Thu lãi tiền gửi trên tài khoản mở tại ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học (nếu có).

2. Quỹ Khuyến học sử dụng để:

- Hỗ trợ các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển giáo dục theo chương trình và kế hoạch được Thường vụ Trung ương Hội quyết định;

- Hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích trong học tập;

- Chi giải thưởng các giải thi học sinh giỏi trong và ngoài nước; - Chi theo yêu cầu của đơn vị tài trợ, tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển giáo dục theo địa chỉ;

- Chi mua trái phiếu vì mục đích khuyến học như trái phiếu xây dựng trường học (nếu có);

- Chi phí hành chính liên quan tới hoạt động của quỹ.

3. Việc sử dụng quỹ theo quyết định của Giám đốc, trên cơ sở nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua.

Nghiêm cấm việc phân chia tài sản của quỹ cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban quản lý quỹ.

Hội đồng quản trị phải ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ, xây dựng mức chi phí hoạt động để thực hiện.

4. Quỹ Khuyến học mở sổ ghi chép, chứng từ hạch toán, kế toán thu chi tài chính theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Hội đồng quản trị thông qua quyết toán tình hình thu và sử dụng quỹ.

Quỹ có trách nhiệm mở sổ sách kế toán theo dõi riêng việc sử dụng các khoản tài trợ có mục đích.

Hàng năm quỹ phải công bố công khai tình hình huy động và sử dụng quỹ các tổ chức và cá nhân đã tham gia tài trợ cho quỹ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

5. Trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động, tài sản của quỹ không được phân chia cho các sáng lập viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn chỉnh.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 87/1997/TT-BTC hướng dẫn tạm thời quản lý và sử dụng quỹ khuyến học do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 87/1997/TT-BTC Ngày ban hành 03/12/1997
Ngày có hiệu lực 18/12/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 87/1997/TT-BTC hướng dẫn tạm thời quản lý và sử dụng quỹ khuyến học do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close