BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 88/2000/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHẦN II THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT/BTC NGÀY 10/01/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ,CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH VÀ CÁC SỰ KIỆN DU LỊCH NĂM 2000

Căn cứ đề nghị của Tổng cục Du lịch (Công văn số 653/TCDL-KHĐT ngày 13/7/2000), Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung bổ sung Phần II (Những quy định cụ thể) của Thông tư số 04/2000/TT/BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động Quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 như sau:

1/ Điểm III (Lập dự toán) được bổ sung như sau:

Đối với các công việc do Tổng cục Du lịch uỷ quyền cho địa phương thực hiện, Sở Du lịch (hoặc Sở Thương mại du lịch) cần lập dự án trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh duyệt gửi Tổng cục Du lịch xem xét. Sau khi được Tổng cục Du lịch chấp nhận và bố trí nguồn vốn trong dự toán năm của Chương trình hành động Quốc gia về du lịch, Sở Du lịch (hoặc Sở Thương mại du lịch) phân bổ dự toán được giao gửi Sở Tài chính - Vật giá và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ cấp phát kinh phí.

2/ Điểm IV (Cấp phát kinh phí) được bổ sung như sau:

Đối với các công việc do Tổng cục Du lịch uỷ quyền cho địa phương thực hiện, căn cứ vào Quyết định phân bổ kinh phí uỷ quyền của Tổng cục Du lịch cho từng địa phương và đề nghị cấp phát kinh phí theo kế hoạch quý của Tổng cục Du lịch, Bộ Tài chính thực hiện chuyển kinh phí uỷ quyền về Sở Tài chính - Vật giá để cấp phát cho Chủ dự án. Việc cấp phát kinh phí uỷ quyền thực hiện theo quy định tại văn bản số 197 TC/NSNN ngày 20/9/1997 của Bộ Tài chính.

3/ Điểm V (Công tác nghiệm thu, kiểm tra và quyết toán kinh phí) được bổ sung như sau:

Cuối quý, cuối năm, Sở du lịch (hoặc Sở Thương mại du lịch) có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng gửi Sở Tài chính - Vật giá và Tổng cục Du lịch.

Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm tra xét duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền theo quy định hiện hành.

Tổng cục Du lịch có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí uỷ quyền vào quyết toán chung của Chương trình gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 1/8/2000. Các quy định khác tại Thông tư số 04/2000/TT/BTC ngày 10/01/2000 của Bộ Tài chính không thay đổi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 88/2000/TT-BTC sửa đổi phần II Thông tư 04/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 88/2000/TT-BTC Ngày ban hành 17/08/2000
Ngày có hiệu lực 01/08/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 88/2000/TT-BTC sửa đổi phần II Thông tư 04/2000/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close