BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9-BYT/TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 9-BYT/TT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG QUỸ HỖ TRỢ ĐƯỢC TRÍCH TỪ NGUỒN THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Bộ Y tế đã có Thông tư số 10/BYT-TT ngày 9/5/1996 hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện. Qua gần một năm thực hiện Thông tư trên, có một số vấn đề cần phải hướng dẫn cụ thể hơn về nguồn trích lập quỹ và quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ trích từ nguồn thu một phần việc phí. Do vậy Bộ Y tế hướng dẫn lại việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Theo quy định tại mục 2 phần V Thông tư liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động TBXH - Ban vật giá Chính phủ, các cơ sở khám chữa bệnh, các Bộ, ngành và Sở Y tế được trích 30% khoản thu một phần viện phí, kể cả tiền viện phí do cơ quan BHYT thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT (sau đây gọi chung là viện phí) để lập quỹ khen thưởng và quỹ hỗ trợ.

- Quỹ khen thưởng được lập ở các cơ sở khám chữa bệnh để khen thưởng cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người bệnh tận tình.

- Quỹ hỗ trợ được lập ở các Bộ, ngành và Sở Y tế (sau đây gọi chung là cơ quan chủ quản) để điều hoà, hỗ trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh không có điều kiện thu một phần viện phí và để khen thưởng cho các đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Nguồn để lập quỹ khen thưởng và quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí.

3. Cơ quan chủ quản căn cứ vào khung tỷ lệ trích lập từng quỹ quy định tại mục 2 phần V Thông tư liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995, quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) chuyển về cơ quan chủ quản để lập quỹ hỗ trợ và tỷ lệ phần trăm (%) để lại lập quỹ khen thưởng cho từng cơ sở khám chữa bệnh.

- Bộ Y tế quy định đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ - Sở Y tế quy định đối với các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý.

- Bộ, ngành chủ quản quy định đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ, ngành đó.

II. TRÍCH LẬP, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG

1. Hàng quý các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc trích lập quỹ khen thưởng từ nguồn thu một phần viện phí; mức trích căn cứ vào tổng số viện phí đã thu được trong quý và tỷ lệ phần trăm (%) được phép trích do cơ quan chủ quản quy định.

2. Quỹ khen thưởng trích lập từ nguồn thu một phần viện phí theo quy định tại điểm 1 trên, được sử dụng như sau:

- 70% giành để khen thưởng cho cán bộ công nhân viên đơn vị, dựa vào ngày công và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh để đánh giá xếp hạng và trả thưởng theo các mức A, B, C.

- 20% giành cho Giám đốc đơn vị để khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tình phục vụ người bệnh.

- 10% để chi cho phong trào thi đua của đơn vị, khoản này cuối năm nếu chi không hết sẽ chuyển bổ sung chi thưởng cho cán bộ công nhân viên của đơn vị trong các ngày lễ tết.

Theo các tỷ lệ phân chia như trên, Giám đốc đơn vị xây dựng quy chế khen thưởng của đơn vị mình, quy chế phải được hội nghị công nhân viên chức thông qua, quy chế xét thưởng là cơ sở pháp lý để người lao động của đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét thưởng của Giám đốc; Quy chế xét thưởng của từng đơn vị phải được xây dựng theo các nội dung chủ yếu như sau:

+ Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tốt.

+ Thực hiện nghiêm túc các chế độ chuyên môn bệnh viện với chất lượng tốt, ngày công cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

III. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ Ở CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

Quỹ hỗ trợ lập ở các cơ quan chủ quản được hình thành từ nguồn thu một phần viện phí do các cơ sở khám chữa bệnh chuyển nộp lên theo quy định của cơ quan chủ quản.

1. Hàng quý cùng với việc trích lập quỹ khen thưởng các cơ sở khám chữa bệnh phải tính toán và chuyển nộp cho cơ quan chủ quản một tỷ lệ phần trăm (%) viện phí thu được theo quy định để cơ quan chủ quản thành lập quỹ hỗ trợ:

- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế chuyển nộp về Bộ Y tế.

- Các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý chuyển nộp về Sở Y tế.

- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành chuyển nộp về các Bộ, ngành.

2. Tỷ lệ và cách tính mức cụ thể các cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển nộp cho cơ quan chủ quản để lập quỹ hỗ trợ được xác định như sau:

a. Tỷ lệ phần trăm (%) mà cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản bằng 30% trừ đi tỷ lệ phần trăm (%) mà cơ sở khám chữa bệnh được phép trích lập quỹ khen thưởng do cơ quan chủ quản quy định.

b. Mức cụ thể mà cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản bằng tổng số viện phí thực thu nhân với tỷ lệ phần trăm (%) mà cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản theo cách tính tại điểm a nêu trên.

Ví dụ: bệnh viện A theo báo cáo quyết toán, tổng số tiền viện phí bệnh viện đã thu được 200.000.000 đ; Theo quy định của cơ quan chủ quản bệnh viện A được phép trích 25% để lập quỹ khen thưởng và sử dụng tại bệnh viện thì bệnh viện A phải chuyển nộp về cơ quan chủ quản để lập quỹ hỗ trợ như sau:

- Tỷ lệ phần trăm (%) mà bệnh viện A phải nộp: 30% - 25% = 5%

- Tổng số tiền phải nộp: 200.000.000 đ x 5% = 10.000.000 đ.

3. Quỹ hỗ trợ do các bệnh viện chuyển nộp về cơ quan chủ quản được sử dụng như sau:

- 80% để điều hoà hỗ trợ cho các đơn vị trong ngành y tế không có điều kiện thu một phần viện phí hoặc thực sự khó khăn cần thiết phải có sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên.

Các đơn vị nhận được kinh phí hỗ trợ phải quản lý sử dụng và xét thưởng như quy định tại mục 2 phần II của Thông tư này.

- 20% dành cho Bộ trưởng, Giám đốc Sở Y tế khen thưởng, hỗ trợ những đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc sử dụng chi tiêu quỹ khen thưởng và quỹ hỗ trợ phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phải mở sổ sách theo dõi đầy đủ, chính xác, kịp thời, các khoản chi khen thưởng và hỗ trợ được hạch toán theo quy định của chế độ kế toán HCSN do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và Quyết định số 144/BYT-QĐ ngày 31/1/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

2. Hàng quỹ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc phải báo cáo cơ quan chủ quản tình hình thực hiện thu viện phí, trích và sử dụng quỹ khen thưởng, trích nộp cơ quan chủ quản để lập quỹ hỗ trợ; hàng năm các Bộ, ngành, Sở Y tế phải tổng hợp tình hình thu viện phí, trích lập sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của các đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Y tế.

3. Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay cho Thông tư số 10/BYT-TT ngày 9/8/1996, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ TCKT) để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 9-BYT/TT năm 1997 về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 9-BYT/TT Ngày ban hành 15/07/1997
Ngày có hiệu lực 15/07/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 9-BYT/TT năm 1997 về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close