Văn bản "Thông tư 93/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/11.2007

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 60/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính như sau:

1. Điểm 2.2.2, mục II sửa lại như sau:

“2.2.2 Trường hợp tổ chức đăng ký phát hành phân phối cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thì hồ sơ đăng ký phát hành bao gồm các tài liệu quy định tại các điểm a, b khoản 2.2.1 trên đây và bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành thêm số cổ phiếu đó; không yêu cầu tổ chức phát hành phải có hồ sơ quyết toán thuế.”

2. Điểm 3.1.2, mục II sửa lại như sau:

“3.1.2 Trường hợp nhận mua toàn bộ chứng khoán của đợt phát hành để bán lại, tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức bảo lãnh phát hành. Vốn tự có nêu tại điểm này là vốn tự có thể hiện trên báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ và giá trị cổ phiếu được phép bảo lãnh phát hành được tính theo giá phát hành.”

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức phát hành, công ty chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/11/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 93/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 93/2005/TT-BTC Ngày ban hành 21/10/2005
Ngày có hiệu lực 15/11/2005 Ngày hết hiệu lực 12/11/2007
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư sửa đổi Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close