BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 98/1998/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 1998 QUY ĐỊNH TRANG BỊ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI, FAX TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Để thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính quy định việc trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại, Fax, các phương tiện thông tin liên lạc trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, Fax trang bị trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước phục vụ cho nhu cầu công việc của cơ quan, đơn vị phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không được dùng cho mục đích cá nhân.

2. Việc trang bị các phương tiện thông tin liên lạc phải căn cứ vào nhu cầu công việc của từng cơ quan, đơn vị để trang bị cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả. Kinh phí thanh toán tiền điện thoại, Fax... trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền thông báo.

3. Thủ trưởng cơ quan đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc mua sắm, trang bị và sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong đơn vị mình. Người nào sử dụng phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan, đơn vị cho mục đích cá nhân thì phải trả tiền cước cho Bưu điện.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Về trang bị điện thoại, máy Fax.

- Mỗi phòng làm việc được trang bị 1 máy điện thoại cố định loại thông thường. Trường hợp do yêu cầu công tác đặc biệt phải trang bị thêm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

- Tuỳ theo tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị; mỗi cơ quan đơn vị được trang bị tối đa không quá 2 máy Fax.

- Máy nhắn tin chỉ trang bị cho các trường hợp phải công tác lưu động không thể lắp đặt điện thoại cố định để bảo đảm thông tin kịp thời giữa cơ quan và người được cử đi công tác.

- Các cơ quan, đơn vị không được trang bị điện thoại di động; Trường hợp đặc biệt thật cần thiết do yêu cầu công tác phải được Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định bằng văn bản.

2. Về quản lý và sử dụng:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong cơ quan, đơn vị mình. Phải quy định máy điện thoại nào được gọi liên tỉnh, quốc tế; các máy điện thoại khác chỉ được gọi trong phạm vi nội tỉnh, thành phố.

- Việc sử dụng máy Fax, gọi điện thoại quốc tế phải được Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) duyệt về nội dung cần giao dịch.

- Đối với máy điện thoại di động, thủ trưởng đơn vị quy định cụ thể việc sử dụng máy cho từng đối tượng sử dụng, bảo đảm sử dụng máy vào việc công. Thủ trưởng đơn vị và người sử dụng điện thoại di động phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng không đúng mục đích của mình.

- Các máy điện thoại cố định trang bị cho phòng làm việc từ cấp Vụ (hoặc tương đương) trở xuống đối với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; từ cấp Giám đốc Sở (hoặc tương đương) trở xuống đối với cơ quan, đơn vị thuộc các địa phương khi gọi quốc tế, liên tỉnh, gọi vào máy di động, phải mở sổ theo dõi cho từng cuộc giao dịch để ghi ngày, tháng, người gọi, số máy gọi đến (theo mẫu đính kèm). Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) có trách nhiệm duyệt chấp thuận cho từng cuộc giao dịch điện thoại này.

- Mọi cán bộ, công chức Nhà nước không được dùng điện thoại trong cơ quan, đơn vị vào việc riêng. Người nào sử dụng điện thoại công sở vào việc riêng người đó phải trả tiền cho Bưu điện.

- Cuối mỗi tháng, đơn vị sử dụng máy điện thoại phải nộp sổ theo dõi các cuộc giao dịch điện thoại quốc tế, liên tỉnh, máy di động cho bộ phận tài vụ cơ quan. Bộ phận tài vụ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu với bản thanh toán cước phí của cơ quan Bưu điện để loại trừ các cuộc giao dịch điện thoại không được cấp có thẩm quyền duyệt và yêu cầu người sử dụng điện thoại phải trả tiền cước Bưu điện cho cuộc giao dịch đó.

- Các trường hợp đã trang bị thừa, trang bị điện thoại di động, máy nhắn tin không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư này cơ quan đơn vị phải thu hồi lại máy đã trang bị và thông báo với cơ quan Bưu điện để cắt tiền thuê bao đối với những máy đó.

3. Việc trang bị, quản lý, sử dụng điện thoại tại nhà riêng vẫn thực hiện theo Thông tư số 71 TC/HCSN ngày 30/9/1995 của Bộ Tài chính.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này để có văn bản hướng dẫn cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính.

2. Các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào Thông tư hướng dẫn này để có quy định riêng phù hợp với tính chất hoạt động của từng doanh nghiệp và công khai hoá trong doanh nghiệp về những quy định này.

3. Các khoản chi cước phí điện thoại, điện tín được hạch toán mục 111 "Thông tin, tuyên truyền, liên lạc" theo chương, loại khoản tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Đơn vị:......

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

SỔ ĐĂNG KÝ GỌI ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ LIÊN TỈNH, MÁY DI ĐỘNG

Số máy... tháng.... năm.....

Số TT

Ngày gọi

Người gọi

Số máy gọi đến

Thủ trưởng duyệt

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm....
Thủ trưởng đơn vị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/07/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 98/1998/TT-BTC quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, FAX trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu 98/1998/TT-BTC Ngày ban hành 14/07/1998
Ngày có hiệu lực 29/07/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 98/1998/TT-BTC quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, FAX trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close