BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KỲ THI OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 46 NĂM 2014 TẠI VIỆT NAM

n cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam;

Theo Quy chế Olympic Hóa học Quốc tế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ tổ chức và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là IChO 2014).

2. Nguồn kinh phí tổ chức IChO 2014 gồm: Ngân sách Nhà nước cấp; Thu lệ phí từ các đoàn, các quan sát viên và khách du lịch tham dự IChO 2014 theo đúng Điều lệ của IChO hiện hành; Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ IChO 2014 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung và mức chi của IChO 2014

1. Chi cho đoàn công tác đi nhận bàn giao việc tổ chức IChO 2014: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí.

2. Chi tổ chức đón tiếp các đoàn, khách mời quốc tế tham dự IChO 2014 và các thành viên Ủy ban Olympic Hóa học quốc tế tại kỳ họp của Ủy ban ở Hà Nội vào đầu năm 2014:

a) Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; cụ thể như sau:

- Đối với khách mời quốc tế, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và quan sát viên: Áp dụng mức tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 2.800.000 đồng/người/ngày đối với trưởng đoàn; không quá 2.100.000 đồng/người/ngày đối với các phó đoàn và các quan sát viên (đã đóng lệ phí) trong thời gian diễn ra IChO 2014.

- Đối với các thí sinh tham dự kỳ thi: Áp dụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 900.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham dự kỳ thi.

- Chi tổ chức 03 buổi tiệc chiêu đãi (một buổi chiêu đãi nhân khai mạc, một buổi chiêu đãi sau khi thi xong, một buổi chiêu đãi khi kết thúc Olympic) theo thông lệ các kỳ thi IChO: Áp dụng mức chi tối đa không quá 1.200.000 đồng/người/3 cuộc chiêu đãi.

Các nội dung thanh toán nêu trên được tính theo số người và số ngày thực tế ăn, ở trong thời gian diễn ra IChO 2014, tối đa không vượt quá tổng quy mô và số ngày tổ chức IChO 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 1 Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chi tổ chức Hội nghị của Ủy ban Olympic Hóa học quốc tế tại kỳ họp của Ủy ban ở Hà Nội vào đầu năm 2014: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tê tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

3. Chi tổ chức ăn, nghỉ cho các cán bộ là người Việt Nam làm việc trực tiếp với người nước ngoài tại cùng một địa điểm (theo yêu cầu của Ban tổ chức) trong thời gian chính thức tổ chức IChO 2014:

a) Đối với cán bộ phía Việt Nam tham gia làm việc trực tiếp với người nước ngoài tại cùng một địa điểm theo yêu cầu bảo mật và đặc thù của kỳ thi Olympic: Thực hiện chi theo thực tế phát sinh, mức chi tối đa không quá 2.100.000 đồng/người/ngày; số ngày được hưởng tối đa không quá 10 ngày.

b) Đối với cán bộ, thư ký, phụ trách viên, do yêu cầu của công việc được Ban tổ chức bố trí ăn nghỉ cùng với nơi của học sinh dự thi trong quá trình tổ chức thi Olympic: Thực hiện chi theo thực tế phát sinh, mức chi tối đa không quá 900.000 đồng/người/ngày; số ngày được hưởng tối đa không quá 10 ngày.

4. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban; các cuộc họp và làm việc của Hội đồng quốc tế, dịch đề, thảo luận điểm với các đoàn trong thời gian diễn ra IChO 2014: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Chi tổ chức các lớp tập huấn đội ngũ cán bộ chuyên môn (gồm cán bộ làm công tác đề thi, cán bộ chấm thi, coi thi, kỹ thuật viên, thư ký, phụ trách viên) bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đúng quy định của Quy chế IChO: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

6. Chi bồi dưỡng đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự IChO 2014: 100.000 đồng/người/ngày. Thực hiện thanh toán theo ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức IChO 2014 và tối đa không quá 10 ngày.

7. Chi tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi:

a) Chi cho công tác tổ chức soạn thảo đề thi (gồm cả đề chuẩn bị, đề chính thức và đề dự bị):

- Chi bồi dưỡng tác giả ra đề thi đề xuất đạt yêu cầu của Ban Chuyên môn, mức chi tối đa không quá 3.000.000 đồng/bài lí thuyết và tối đa không quá 10.000.000 đồng/bài thực hành;

- Chi làm đề thi: Đối với các đề thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sử dụng làm đề chuẩn bị công bố trên trang web của IChO 2014, mức chi tối đa không quá 10.000.000 đồng/một bài thi lý thuyết và tối đa không quá 15.000.000 đồng/một bài thi thực hành. Đối với các đề thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa ra trình bày trước Hội đồng quốc tế, mức chi tối đa không quá 60.000.000 đồng/một bài thi lí thuyết và tối đa không quá 90.000.000 đồng/một bài thi thực hành;

- Chi phản biện đề thi: Đối với đề chuẩn bị, mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/một bài lý thuyết và tối đa không quá 1.500.000 đồng/một bài thi thực hành; Đối với các đề thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa ra trình bày trước Hội đồng quốc tế, mức chi tối đa không quá 6.000.000 đồng/một bài thi lí thuyết và tối đa không quá 9.000.000 đồng/một bài thi thực hành.

Căn cứ vào thông lệ quốc tế của việc tổ chức IChO, vào khối lượng công việc, thời gian và số lượng cán bộ được lựa chọn tham gia biên soạn đề thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định các mức chi cụ thể không vượt quá các mức quy định trên, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

b) Trong trường hợp cần thiết phải thuê chuyên gia nước ngoài tham gia vào công tác ra đề thi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền quyết định các nội dung chi (tiền ăn, nghỉ, thù lao, vé máy bay) theo hợp đồng thỏa thuận ký kết với chuyên gia nước ngoài, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ quy định.

c) Chi cho công tác coi thi, chấm thi:

- Bồi dưỡng cán bộ chấm thi: 2.500.000 đồng/người/vòng thi. Kỳ thi có hai vòng thi: Vòng thi lí thuyết và vòng thi thực hành;

- Bồi dưỡng các cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác sao in và vào bì bài thi: Thực hiện theo mức khoán tối đa không quá 18.000.000 đồng cho cả đợt thi;

- Bồi dưỡng cán bộ coi thi: 200.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ giải khát cho cán bộ trực tiếp tham gia thảo luận đề thi và chấm thi trong thời gian diễn ra IChO 2014: 100.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ giải khát cho học sinh trong thời gian thi: 30.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng cán bộ được Ban tổ chức phân công làm việc trực tiếp với các trưởng đoàn, phó đoàn trong các buổi thảo luận kết quả chấm điểm: 500.000 đồng/người/buổi;

- Chi bồi dưỡng chuyên gia máy tính được Ban tổ chức phân công trực tiếp phục vụ Hội đồng quốc tế, thư kí phục vụ Ban chuyên môn trong thời gian làm việc tại Hội đồng quốc tế: 300.000 đồng/người/ngày.

Các mức thanh toán nêu trên được áp dụng đối với các đối tượng có tên trong danh sách đã được Trưởng Ban Tổ chức kỳ thi phê duyệt và cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức IChO 2014, tối đa không quá 10 ngày. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

d) Kinh phí đi lại của các cán bộ soạn thảo đề thi, chấm thi là người ở các địa phương khác có tên trong danh sách được Ban Tổ chức mời làm nhiệm vụ tại địa điểm tổ chức IChO 2014 được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí.

8. Chi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và tham quan cho các đoàn tham gia: Thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. NSNN hỗ trợ kinh phí để tổ chức 01 hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và đưa các đoàn đi tham quan trong 01 ngày.

9. Đối với các nội dung chi về thuê phương tiện đi lại, thuê phòng chờ tại sân bay, thuê chỗ ở cho học sinh và cán bộ; thuê địa điểm phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các buổi thi, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc; thuê các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của IChO 2014 (trong trường hợp cơ sở vật chất của các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức IChO 2014 không có hoặc chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn quy định của Quy chế IChO); chi tổ chức các hoạt động về vận động tài trợ, thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, y tế trong thời gian diễn ra IChO 2014; chi hỗ trợ cải tạo, sửa chữa để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thi lý thuyết, thực hành của IChO 2014; chi mua sắm các vật tư, văn phòng phẩm, thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác xây dựng đề thi lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu của IChO 2014: Thực hiện theo Luật Đấu thầu 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được Trưởng Ban tổ chức IChO 2014 phê duyệt.

Để phù hợp với yêu cầu đặc thù của IChO 2014, việc mua hay thuê thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phục vụ ra đề thi, chế thử, đặt hàng sản xuất thiết bị cho học sinh làm bài thi thực hành, thuê địa điểm thi, làm đề thi, chấm thi do Trưởng Ban Tổ chức IChO 2014 quyết định lựa chọn cho phù hợp với các quy định về chỉ định thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải đảm bảo chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Chi phần thưởng cho học sinh đạt giải:

a) Mức chi thưởng cho học sinh Việt Nam đạt giải (bao gồm cả chi phần thưởng bằng hiện vật và tiền thưởng) thực hiện theo quy định tại Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế;

b) Không thực hiện chi thưởng bằng tiền mặt cho học sinh nước ngoài đạt giải. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phần thưởng bằng hiện vật cho các học sinh nước ngoài đạt giải trên tinh thần tiết kiệm và mang ý nghĩa kỷ niệm. Việc mua phần thưởng bằng hiện vật thực hiện theo Luật Đấu thầu 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí

1. Lập và phân bổ dự toán

a) Căn cứ vào Đề án IChO 2014 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch tổ chức IChO 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, chế độ tài chính hiện hành và chế độ quản lý tài chính được quy định tại Thông tư này; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức IChO 2014 xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014 theo trách nhiệm đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 211/QĐ-TTg (trong đó phải thuyết minh chi tiết theo từng nhiệm vụ và theo nguồn kinh phí: Nguồn NSNN hỗ trợ và nguồn thu) để gửi Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Trên cơ sở dự toán của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật NSNN và các quy định của pháp luật. Thời gian xây dựng dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014 được thực hiện cùng với thời gian xây dựng dự toán NSNN năm 2014.

c) Căn cứ vào dự toán kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo dự toán kinh phí tổ chức IChO 2014 cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức IChO để triển khai thực hiện.

2. Công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí

a) Các đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tham gia tổ chức IChO 2014 theo quy định tại Quyết định số 211/QĐ-TTg có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí trong dự toán được giao năm 2014 của đơn vị để thanh toán theo nội dung, khối lượng công việc đã thực hiện theo định mức chi tiêu được quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác; hạch toán kinh phí được giao theo các mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục NSNN.

b) Kết thúc IChO 2014, chậm nhất sau 3 tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức IChO 2014 có trách nhiệm quyết toán kinh phí và tổng hợp quyết toán gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan chủ quản để tổng hợp quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổng hợp, báo cáo tổng thể kinh phí quyết toán tổ chức IChO 2014 gửi Bộ Tài chính.

Điều 4. Quản lý, sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc IChO 2014

1. Kết thúc IChO 2014, chậm nhất sau 1 tháng, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất của IChO 2014 có trách nhiệm lập bảng kê danh mục các trang thiết bị đã được mua sắm và tình hình sử dụng gửi Ban Chỉ đạo quốc gia IChO 2014 xem xét, quyết định về phương án quản lý, sử dụng các trang thiết bị.

2. Trên cơ sở hồ sơ báo cáo của các đơn vị, Ban Chỉ đạo quốc gia IChO 2014 gửi lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính bằng văn bản về phương án xử lý trang thiết bị của IChO 2014 (thanh lý hoặc điều chuyển cho các đơn vị) và ban hành quyết định giao trang thiết bị cho các đơn vị theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn về quản lý tài sản hiện hành của Nhà nước.

3. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị của IChO 2014 thực hiện báo cáo kê khai bổ sung tài sản theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó; trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GD&ĐT, Sở Tài chính,
- Công báo; Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Ngày ban hành 06/08/2013
Ngày có hiệu lực 23/09/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close