BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/TTHN-BQP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRONG QUÂN ĐỘI

Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2014, được sửa đi, bổ sung bởi:

Thông tư số 118/2015/TT-BQP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Thực hiện Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội như sau:1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, bao gồm 03 hạng sau: Hạng I, hạng II và hạng III.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

Điều 2. Công nhận xếp hạng cho 33 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trong Quân đội (gọi chung là bệnh viện); bao gồm:

1. Bệnh viện Hạng I:

a) Bệnh viện 103 - Học viện Quân y;

b) Bệnh viện 175 - Bộ Quốc phòng;

c) Viện Y học Cổ truyền Quân đội - Bộ Quốc phòng;

d) Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y;

đ) Bệnh viện 17 - Quân khu 5;

e) Bệnh viện 121 - Quân khu 9;

g) Bệnh viện 354 - Tổng cục Hậu cần;

h) Bệnh viện 105 - Tổng cục Hậu cần;

i) Bệnh viện 87 Hải quân - Quân chủng Hải quân;

k) Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội - Cục Quân y.

I)2 Bệnh viện quân y 110 - Quân khu 1;

m)3 Bệnh viện quân y 7A - Quân khu 7;

n)4 Bệnh viện quân y 211 - Quân đoàn 3.

2. Bệnh viện hạng II5:

a) Bệnh viện quân y 91 - Quân khu 1;

b) Bệnh viện quân y 109 - Quân khu 2;

c) Bệnh viện quân y 6 - Quân khu 2;

d) Bệnh viện quân y 7 - Quân khu 3;

đ) Bệnh viện quân y 5 - Quân khu 3;

e) Bệnh viện quân y 4 - Quân khu 4;

g) Bệnh viện quân y 268 - Quân khu 4;

h) Bệnh viện quân y 13 - Quân khu 5;

i) Bệnh viện quân y 7B - Quân khu 7;

k) Bệnh viện Quân - Dân Miền Đông - Quân khu 7;

l) Bệnh viện quân y 120 - Quân khu 9;

m) Bệnh viện quân y 4 - Quân đoàn 4;

n) Bệnh viện quân y 15 - Binh đoàn 15;

o) Bệnh viện quân dân y 16 - Binh đoàn 16;

p) Viện Y học Hàng không - Quân chủng Phòng không - Không quân;

q) Viện Y học Hải quân - Quân chủng Hải quân.

3. Bệnh viện hạng III:

a) Bệnh viện 22-12 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa - Quân khu 5;

b) Bệnh viện Quân dân y - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp - Quân khu 9;

c) Bệnh viện Quân dân y - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau - Quân khu 9;

d) Bệnh viện Quân dân y - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh - Quân khu 9.

Điều 3. Công nhận xếp hạng cho 13 đơn vị y tế dự phòng trong Quân đội; bao gồm:

1. Đơn vị y tế dự phòng hạng I:

a) Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội - Cục Quân y;

b) Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam - Cục Quân y.

2. Đơn vị y tế dự phòng hạng II:

a) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 1;

b) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 2;

c) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 3;

d) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 4;

đ) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 5;

e) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 7;

g) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân khu 9.

3. Đơn vị y tế dự phòng hạng III:

a) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân đoàn 1;

b) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân đoàn 2;

c) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân đoàn 3;

d) Đội Vệ sinh phòng dịch - Quân đoàn 4.

Điều 4. Hiệu lực thi hành 6

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 126/2008/QĐ-BQP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

 


1 Thông tư số 118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Thực hiện Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quân y,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội”.

2 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư s118/2015/TT-BQP sửa đi, bổ sung Thông tư s 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

3 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư s 118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng BQuốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

4 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điu 1 của Thông tư s118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư s118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực kể t ngày 01 tháng 12 năm 2015

6 Điều 2, 3 của Thông tư số 118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Điu 3. Trách nhiệm thực hiện

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 hợp nhất Thông tư về công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 05/TTHN-BQP Ngày ban hành 24/12/2015
Ngày có hiệu lực 24/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 hợp nhất Thông tư về công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close