BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

(Áp dụng cho ứng viên vị trí cấp cao)

CÔNG TY ..................................................

Vị trí ứng tuyển

1. Chức danh:……………………………………

 

Mức lương mong đợi

 

Thử việc:

Trước thuế:………..…..sau thuế:………………

Chính thức:

Trước thuế:……...……..sau thuế:………………

Ngày có thể

bắt đầu

nhận việc:

…/…/….

 

2. Chức danh:……………………………………

 

Thử việc:

Trước thuế:………………..sau thuế:……….......

Chính thức:   

Trước thuế:……………..sau thuế:………………

 

 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN:

HỌ VÀ TÊN:..........................
Giới tính:................................

 Địa chỉ thường trú

Ngày sinh: ____/_____/____

Nơi sinh:

 Địa chỉ tạm trú:

Dân tộc:........................................
Quốc tịch:.....................................
Tôn giáo: ......................................

 E-mail:

Số CMND:

________________________

 Ngày cấp:

 Nơi cấp:

 Địa chỉ liên lạc:

' Nhà:                          ' Văn phòng:                          ' Di động:

Số hộ chiếu: ________________________

 Ngày cấp:

 Ngày hết hạn:

Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

Tên:____________________________Mối quan hệ:_________________________

Thể hình:   Chiều cao________________Cân nặng:_______________

Địa chỉ: _____________________________________________________________

Tel: ________________________________________________________________

Tình trạng hôn nhân:                     ¨ Độc thân:                     ¨ Có gia đình                         ¨ Ly dị                               ¨ Góa

II. THÔNG TIN KHÁC: (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con,…)

1. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp hiện tại

Địa chỉ thường trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY..............(Anh, chị, em, thân nhân, bạn bè.v.v…)

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/bộ phận

Mối quan hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Anh chị hãy nêu rõ quá  trình học tập và các thành tích nổi bật trong thời gian từ cấp Phổ Thông Trung Học đến nay)

Cấp bậc

Tên trường và địa chỉ

Thời gian

Chuyên ngành học

Ngôn ngữ sử dụng

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp đạt được

Thành tích nổi bật

        

        Học vị

Từ

Tháng/năm

Đến

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HỌC BỔNG (Vui lòng nêu rõ các học bổng do các tổ chức/đơn vi trao tặng mà anh/chị đạt được)

Chương trình học bổng

Cá nhân/tổ chức tài trợ

Tên trường và địa chỉ

Thời gian

Chuyên ngành học

Ngôn ngữ sử dụng

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp đạt được

Từ

Tháng/năm

Đến

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN (Vui lòng liệt kê các khoá học tập ngắn hạn/huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ mà anh/chị đã dự):

Đơn vị tổ chức

Tên khóa học

Thời gian học

Chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NGỌAI NGỮ (Vui lòng liệt kê các ngọai ngữ mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):

Ngọai ngữ

Dịch thuật

Giao tiếp

Giỏi

Khá

Trung Bình

Yếu

Giỏi

Khá

Trung Bình

Yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KỸ NĂNG VI TÍNH (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh/chị đã học và có thể sử dụng):

Chương trình phần mềm

Khả năng sử dụng

Văn bằng và nơi cấp

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần đây nhất trở về trước)

1. Tên công ty:........................................ Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài):...................... Quốc tịch chủ quản: .........................................................................................................................................................

 • Số lượng nhân viên:........................... Lĩnh vực họat động:........................................................... Năm thành lập:.........................................................................................
 • Dòng sản phẩm chính:............................................................................................... Thị trường tiêu thụ:..........
 • Các mối quan hệ nội bộ:............................................................................................ Đối tác bên ngoài:.............
 • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty:................................................................................. Cấp trên trực tiếp:.............
 • Lương khởi điểm:.............................. Lương nghỉ việc:............................................ Lý do nghỉ việc:................

Thời gian

(ngày, tháng, năm)

Chức vụ

Nhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách

(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)

Thành tích/các kết quả quan trọng đạt được

Khó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việc

Kinh nghiệm được đúc kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.

2.  Tên công ty:.................................................... Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): ................................................................................... Quốc tịch chủ quản:......................................................................

 • Số lượng nhân viên:....................................... Lĩnh vực họat động:....................................................................... Năm thành lập:.............................................................................
 • Dòng sản phẩm chính:............................................................................................... Thị trường tiêu thụ:..........
 • Các mối quan hệ nội bộ:............................................................................................ Đối tác bên ngoài:.............
 • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty:................................................................................. Cấp trên trực tiếp:.............
 • Lương khởi điểm:.......................................... Lương nghỉ việc:................................ Lý do nghỉ việc:................

Thời gian

(ngày, tháng, năm)

Chức vụ

Nhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách

(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)

Thành tích/các kết quả quan trọng đạt được

Khó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việc

Kinh nghiệm được đúc kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.

3.  Tên công ty:.................................................... Lọai hình doanh nghiệp (nhà nước, cổ phần, nước ngoài): ................................................................................... Quốc tịch chủ quản:......................................................................

 • Số lượng nhân viên:....................................... Lĩnh vực họat động:....................................................................... Năm thành lập:.............................................................................
 • Dòng sản phẩm chính:............................................................................................... Thị trường tiêu thụ:..........
 • Các mối quan hệ nội bộ:............................................................................................ Đối tác bên ngoài:.............
 • Ngôn ngữ sử dụng tại Công ty:................................................................................. Cấp trên trực tiếp:.............
 • Lương khởi điểm:.......................................... Lương nghỉ việc:................................ Lý do nghỉ việc:................

Thời gian

(ngày, tháng, năm)

Chức vụ

Nhiệm vụ chính mà bạn đã đảm trách

(Nêu rõ số lượng nhân viên trực tiếp quản lý (nếu có)

Thành tích/các kết quả quan trọng đạt được

Khó khăn lớn nhất mà anh/chị gặp phải khi đảm nhận công việc

Kinh nghiệm được đúc kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các vị trí công việc mà anh/chị đã đảm nhận trong suốt thời gian công tác tại Công ty.

V.  KINH NGHIỆM VỐN SỐNG

 (Anh/chị vui lòng liệt kê những vốn sống được đúc kết thành kinh nghiệm cho bản thân (không thông qua kinh nghiệm làm việc)

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

VI. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Anh/chị hãy cho biết một số nét chính về họat động của Công ty ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2.      Theo anh/chị xu thế phát triển của Công ty Kinh Đô trong vài năm sắp tới sẽ như thế nào khi mà hiện tại Công ty đang có chỗ đứng vững chắc trên thương trường ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3.      Kế hoạch phát triển cá nhân của anh/chị trong vài năm sắp tới là gì ? (vui lòng ghi rõ thời gian bao lâu)

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

4.      Anh/chị chuẩn bị gì cho kế hoạch hành động đối với vị trí đang dự tuyển ?:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

5.      Theo anh/chị phải làm sao để xây dựng động lực làm việc tốt nhất trong một tổ chức ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

6.      Anh/chị có chấp nhận đi công tác tại các tỉnh thành khác trong nước không? Tại sao ?                              
¨ Ngắn hạn                            ¨ Dài hạn

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7.      Nếu được tuyển dụng, anh/chị có thể làm việc tại đâu trong hệ thống .................. ? Tại sao ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

8.      Anh/chị đã từng ra nước ngoài chưa ? Có / Không                    
 Nếu có, xin cho biết nước đã đến, thời gian, mục đích của chuyến đi:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

9. Anh/chị có tham gia vào bất kỳ tổ chức – hiệp hội nào hay không ? Nếu có vui lòng ghi rõ (ngày tham gia, tên tổ chức.v.v…)

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

10.  Anh/chị thích làm việc độc lập hay tập thể ?Tại sao ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

11.  Những họat động ưa thích lúc nhàn rỗi:
.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

12.  Môn thể thao anh/chị ưa thích:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

13.  Anh/chị hãy tự đánh giá, nhận xét về chính bản thân anh/chị:

·         Điểm mạnh:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

·         Điểm yếu:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

14.  Anh/chị hợp tác với Công ty .............. trên tinh thần và phương diện như thế nào ?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

15.  Khi tham gia vào Công Ty  anh/chị mong đợi điều gì ? (chọn 3 yêu cầu ưu tiên)

1 ...................................................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................................................

16.  Anh/chị biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua:

¨ Quảng cáo                                ¨ Người thân tại Công ty ........                                             ¨ Khác ____________________

¨ Bạn bè                                       ¨ Trung tâm giới thiệu việc làm

VII.      TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE  (Vui lòng nêu rõ tình trạng sức khỏe của anh/chị trong thời gian từ 3 năm trở lại đây ):

Anh/chị có dị tật bẩm sinh nào không? Nếu có ghi rõ chi tiết bệnh trạng

¨ Không

¨ Có, chi tiết: …………………………………………………………………………………………............................

¨ Bệnh viện/ phòng khám thực hiện khám bệnh:……………………………………………………………………..

Anh/chị có mắc bệnh nguy hiểm nào hay có giải phẫu trong 3 năm qua không?

¨ Không

¨ Có, chi tiết: ………………………………………………………………………………….......................................

¨ Bệnh viện/ phòng khám thực hiện điều trị:………………………………………………………………................

Anh/chị có thực hiện khám sức khỏe định kỳ không? Tại sao?

¨ Không

¨ Có, lý do: …………………………………………………………………………………………………………………

¨ Nơi khám:…………………………………………………………………………………………………………………

Tần suất khám định kỳ:…………………./lần

 

VII.          PHẦN XÁC NHẬN THÔNG TIN:

1. Tham chiếu. (Vui lòng liệt kê đầy đủ thông tin về 3 người biết rõ về Anh/Chị nhất)

Tên công ty

Địa chỉ Công ty

Người liên hệ

Chức vụ/Bộ phận

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xác nhận.

Tôi đồng ý cho Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty.......... xác minh các chi tiết hồ sơ cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các Công ty trước nay. Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin chính xác và đúng sự thật trong bản lý lịch này. Đây sẽ là cơ sở buộc thôi việc nếu có những lời khai không đúng sự thật.

Ngày ……..tháng …….năm 200…..
Chữ ký của ứng viên

 

Họ và tên: _________________

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.