BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN 

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (Personal Information):

Họ và tên (Full-name):

Vị trí ứng tuyển (Position applying for):

Ngày sinh (Date of Birth):

           _____/_____/________

 

Giới tính (Sex):   Nam (Male)

                         Nữ (Female)

Địa chỉ thường trú (Permanent address):

 

 

Nơi sinh (Place of Birth):

 

Quốc tịch (Nationality):

 

Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (Contact address):

 

 

Dân tộc (Race):

 

Tôn giáo (Religion):

 

 Điện thoại liên lạc (Contact phone):

Di động (Hand phone):

Số CMND (ID card No.):

 

Nơi cấp (Place of Issue):

 

Tình trạng sức khỏe (Health status):                                                 Chiều cao (Height): __________           Cân nặng (Weight): __________

Tình trạng hôn nhân (Marital status):                              Độc thân (Single)      Có gia đình (Married)        Ly dị (Divorced)                                  Góa (Widow)

II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Family Information):

Họ và tên
(Full-name)

Quan hệ
(Relative)

Năm sinh
(Year of Birth)

Nghề nghiệp
(Occupation)

Địa chỉ thường trú
(Permanent address)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Educational Level):

1- Các văn bằng đã đạt được (Educational History) :

Tên trường
(Name of Schools, Colleges, or Universities)

Chuyên ngành
(Speciality)

Năm tốt nghiệp
(Graduated year)

Bằng cấp đạt được
(Diploma, degree achieved)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Các khóa huấn luyện (Training and Other Courses):

Đơn vị tổ chức
(Conducted by)

Tên khóa học
(Name of courses)

Thời gian học
(Duration)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Ngoại ngữ (Laguage Skills) :

Tiếng
(Languages)

Giỏi
 (Excellent)

Khá
(Good)

Trung bình (Average)

Yếu
(Under Average)

Văn bằng và nơi cấp
(Certificates and Issued by)

Tiếng Anh (English)

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp (French)

 

 

 

 

 

Tiếng Hoa (Chinese)

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật (Japanese)

 

 

 

 

 

Khác (Others):………

 

 

 

 

 

4- Kỹ năng vi tính (Computer Skills) :

Các chương trình
(Courses)

Giỏi
 (Excellent)

Khá
(Good)

Trung bình (Average)

Yếu
(Under Average)

Văn bằng và nơi cấp
(Certificates and Issued by)

Word

 

 

 

 

 

Excel

 

 

 

 

 

Access

 

 

 

 

 

Powerpoint

 

 

 

 

 

Internet Explorer

 

 

 

 

 

Khác (Others):…………

 

 

 

 

 

Mục tiêu phát triển sự nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/chức vụ mong muốn đạt được?)
Developing target (State briefly your future target of expectation working environment?)

Mức lương thực lãnh mong đợi
(Expected Net Salary):

 

 

____________________________

Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?                               Có                     Đôi khi                Không
(Can you work overtime?)                                                 Yes                    Sometimes           No

Bạn có thể làm việc ở Tỉnh, Thành phố khác?                   Có                     Đôi khi                Không
(Can you work in other provinces or cities if being  required it?)                  Yes                      Sometimes                                                                                                No

Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :    Ngay lập tức     Sau 07 ngày        Sau 15 ngày
(When can you start your job if being recruited?)            Intermediate     After a week        After two weeks

Bạn đã từng đi nước ngoài chưa?                                     Có                     Chưa
(Have you ever traveled to foreign country(ies)?)            Yes                    Not yet

Nếu có, xin cho biết nước đã đến, thời gian, mục đích:
(If “Yes”, please state the country(ies), time and purpose of the travel)

Bạn đã từng làm việc ở Công ty ........... chưa?            Có                      Chưa
(Have you ever worked  for ........... Corporation before?)                         Yes          Not yet

Nếu có, xin cho biết bộ phận làm việc và thời gian cụ thể:
(If “Yes”, please state the department and working duration?)

Bạn thích làm việc tập thể hay độc lập? Tại sao?
(Do you prefer working in group or individual? Why?)

Những hoạt động ưa thích lúc nhàn rỗi?
(What are  your hobbies in  free time?)

Môn thể thao bạn ưa thích nhất:
(What is your most favorite sport?)

Mức độ luyện tập (Degree of Practice):
     Thường xuyên       Thỉnh thoảng  Khi thuận tiện
         Usually                Occasionally     In available time

Xin liệt kê những điểm mạnh mà cấp trên, đồng nghiệp hay bạn bè thường nêu ra khi nói về bạn (State your strengths that your superiors or friends often talk about?)

 

 

Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?
(How is you self-assessment?)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi qua (You know our recruitment information by:)

 Quảng cáo (Advertisement)           Người thân tại Công ty ..........(Relatives working in........)

 Bạn bè (Friends)                           Trung tâm Giới thiệu việc làm (Job Centers)                       

 Khác (Others):_______________
 

IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Working Experiences):

Từ  (From): ___________

Đến  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

 

Chức vụ (Job title):

Địa chỉ (Address):

 

 

Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):

 

Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp
(Supervisor):

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

 

 

Lương khởi điểm
(Starting salary):

 

Lương cuối cùng
(Final salary):

Lý do nghỉ việc (Reason  for leaving):

 

 

Từ  (From): ___________

Đến  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

 

Chức vụ (Job title):

Địa chỉ (Address):

 

:

Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):

 

Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp
(Supervisor):

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

 

 

Lương khởi điểm
(Starting salary):

 

Lương cuối cùng
(Final salary):

Lý do nghỉ việc (Reason  for leaving):

 

         

 

Từ  (From): ___________

Đến  (To):_____________

Tên Công ty (Company’s name)::

 

Chức vụ (Job title):

Địa chỉ (Address):

 

 

Ngành sản xuất kinh doanh (Scope of business):

 

Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp
(Supervisor):

Nhiệm vụ & trách nhiệm chính (Main duties and responsibilities):

 

 

Lương khởi điểm
(Starting salary):

 

Lương cuối cùng
(Final salary):

Lý do nghỉ việc (Reason  for leaving):

 

V/ THAM CHIẾU (Reference): (Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau – Please complete in details the following table)

 

Tên và địa chỉ công ty
(Company’s name and address)

Người liên hệ
(Refree)

Chức vụ
(Job title)

Điện thoại
(Telephone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đồng ý cho Phòng Nhân Sự Công ty........... xác minh các chi tiết cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các Công ty trước nay. Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin chính xác và đúng sự  thật trong bản lý lịch này. Đây là cơ sở buộc tôi thôi việc nếu có những lời khai gian dối.

I hereby authorize HR Dept. of Kinh Do Corp  to contact my referees and/or former employers for further information about myself. By my signature, I certify that, to the best of my knowledge, the information provided  in this resume is accurate and complete.

 

 

Ngày (Date) ____/____/____                                                                                     Chữ ký của ứng viên
                                                                                                                                  (Applicant’s Signature)

 

 

                                                                                                                            

PHẦN DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG (For the Interviewer)

1- ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN (Assessment of Speciality Department)

Tiêu chuẩn
(Criterions)

Không hài lòng
(Unsatisfactory)

Tạm được
(Average)

Hài lòng
(Satisfactory)

Tốt
(Good)

Rất tốt
(Excellent)

Nhận xét chung
(Final assessment)

 

Kết quả
(Results)

 

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

 

Kiến thức chuyên môn
(Professional knowledge)

 

 

 

 

 

 

 Loại
(Weed out)

 

Đạo đức nghề nghiệp
(Moral vocation)

 

 

 

 

 

 Chờ xét
(Wait for confirm)

 

Tính trách nhiệm
(Responsibility)

 

 

 

 

 

 Tuyển-chưa gọi
(Recruit -  wait)

 

Tính trung thực
(Faithfulness)

 

 

 

 

 

 

 Tuyển-gọi
(Recruit - contact)

 

Tính phối hợp
(Co-ordination)

 

 

 

 

 

 

Ngày gọi
(Date for contact):

 

 

Ngoại ngữ
(Language skills)

 

 

 

 

 

 

Chữ ký
(Signature):

 

 

Ngoại hình
(Appearance)

 

 

 

 

 

 

2- ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG NHÂN SỰ  (Assessment of Human Resources Department)

Tiêu chuẩn
(Criterions)

Không hài lòng
(Unsatisfactory)

Tạm được
(Average)

Hài lòng
(Satisfactory)

Tốt
(Good)

Rất tốt
(Excellent)

Nhận xét chung
(Final assessment)

 

Kết quả
(Results)

 

Khả năng giao tiếp
(Communication ability)

 

 

 

 

 

 

 Loại
(Weed out)

 

 Chờ xét
(Wait for confirm)

 

Đạo đức nghề nghiệp
(Moral vocation)

 

 

 

 

 

 

 Tuyển-chưa gọi
(Recruit -  wait)

 

Tính trách nhiệm
(Responsibility)

 

 

 

 

 

 

 Tuyển-gọi
(Recruit - contact)

 

Tính trung thực
(Faithfulness)

 

 

 

 

 

 

Ngày gọi
(Date for contact):

 

 

Tính phối hợp
(Co-ordination)

 

 

 

 

 

 

Chữ ký
(Signature):

 

 

Ngoại ngữ
(Language skills)

 

 

 

 

 

 

Ngoại hình
(Appearance)

 

 

 

 

 

 

3- PHÊ DUYỆT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Approval of Board of Directors)

 Loại
(Weed out)

 Chờ xét
(Wait for confirm)

 Tuyển – chưa gọi
(Recruit – wait)

 Tuyển – gọi
(Recruit – contact)

Hợp đồng
(Labor contract)

Lương (Salary/Benefit)

Ngày gọi
(Available date)

Chữ ký
(Signature)

 Thử việc (Probationary)

 Chính thức (Offical)

 

 

____/____/______

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.