MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014

của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở:..............................................................................................................        

- Đại diện cơ sở:.................................................................................................

- Địa chỉ văn phòng:..........................................................................................

- Địa chỉ cơ sở sản xuất:....................................................................................

- Địa chỉ kho:.....................................................................................................

- Điện thoại:..............................................Fax...................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........Ngày cấp..........Nơi cấp...........

- Mặt hàng sản xuất (tên SP xin cấp GCN):........................................................

- Công suất thiết kế: ..........................................................................................

- Tổng số công nhân viên:…………………………………….............................            

- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:…………………………...….…….

- Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:………………………………………………………………………….....………

- Tổng số công nhân viên đã khám sức khoẻ định kỳ theo quy định:.….……...

 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng sản xuất ...........m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ...........m2 .

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất:…………………............................................

- Kết cấu nhà xưởng:…………………...…………………...……....…………...

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:………………...……...…………....

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng:……...……..…………......

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng:……...……………….....……....…..……………

- Hệ thống xử lý môi trường:……...………………....……...……..…..………...

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:……...………………....……......………….

 

2. Trang  thiết bị, dụng cụ sản xuất

 

TT

Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng

Năm sản xuất

Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

I

Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

 

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

 

 

 

 

 

 

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

7

Thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

 

 

 

 

 

 

9

Dụng cụ l­ưu mẫu và bảo quản mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

 

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

 

 

 

 

 

 

12

Hệ thống cung cấp khí nén

 

 

 

 

 

 

13

Hệ thống cung cấp hơi nước 

 

 

 

 

 

 

14

Hệ thống thông gió

 

 

 

 

 

 

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

         Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

         Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

         2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

 

                                                           .........., ngày.......tháng.........năm 20.......

                                                                                 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.