CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

__________________

BÁO CÁO/REPORT

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

THE RESULT OF PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

Cổ phiếu:                         (tên cổ phiếu)

Shares :                    (Name of shares)

_________________

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: State Security Commission of Vietnam

Tên tổ chức chào bán:........................................................................................................................

Name of the offering organization:....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................................

Head office address:..........................................................................................................................

Điện thoại:......................................................... Fax:.........................................................................

Telephone:......................................................... Fax:........................................................................

I.     CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ/ PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1.    Tên cổ phiếu chào bán:...............................................................................................................

       Name of shares offering:.............................................................................................................            

2.    Loại cổ phiếu:.............................................................................................................................

       Type of shares:............................................................................................................................

3.    Mệnh giá:....................................................................................................................................

       Face price:..................................................................................................................................

4.    Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:.........................................................................................

       Number of shares offering:.........................................................................................................

5.    Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:........................................................................................

       Total number of mobilized capital expected:...............................................................................

6.    Ngày bắt đầu chào bán:..............................................................................................................

       Date of share offering:................................................................................................................

7.    Ngày hoàn thành đợt chào bán:..................................................................................................

       Date of completion the offering:..................................................................................................

II.   TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

       SUMMARY THE RESULT OF PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

1.    Tổng số cổ phiếu đã phân phối:.................. , chiếm.......................... % tổng số cổ phiếu dự ..... kiến chào bán.

       Total number of shares distributed:.......................... , accounting for........................ % of total ........... number of offered shares.

2.    Giá bán: (nêu giá bán thấp nhất, giá bán cao nhất và giá bán bình quân gia quyền).

       The price: (Specify the lowest price, the highest price and the weighted average price).

3.    Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu:..................................... đồng.

       Total proceeds from the share offering:............................................ dong.

4.    Tổng chi phí:............................................... đồng.

       Total cost:................................................... dong

-      Phí phân phối cổ phiếu/Share distribution fees:..........................................................................            

-       ..........................................

5.    Tổng thu ròng từ đợt chào bán:........................................................ đồng.

       Total net revenues from the offering:................................................ dong.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

       The list and the ownership percentage of the investors participating in purchase the private placement of shares

    

STT

No.

Tên nhà đầu tư

Name of investors

Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)

ID/Passport number or Business Registration Certificate or License for establishment and operation.

Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán

Number of shares owned before the offering

Số lượng cổ phiếu được phân phối

Number of shares distributed

Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán

Total number of shares owned after the offering

Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán

Ownership percentage after the offering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

(Specify the reason for changing the investors purchase shares in case the list of investors participating purchase shares changes compared to the list registered with the State Security Commission of Vietnam).

 

 

 

................ , ngày........ tháng....... năm.........

(tổ chức phát hành)/Issuer

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, write full name and seal)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.