LOGO

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

 

LBH

: 01

Ngày

: 01/11/2015

 

Hôm nay ngày.....tháng.....năm........, tại Công Ty ........................................, chúng tôi gồm:

I.                   Bên giao:

Ông/Bà: ..............................................................................................................................................

Chức danh: ............................................................. Phòng/Bộ phận:..............................................

II.               Bên nhận:

Ông/Bà: ..............................................................................................................................................

Chức danh: ............................................................. Phòng/Bộ phận: .............................................

Đã cùng tiến hành bàn giao nội dung công việc như sau:

A.    BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Stt

Nội dung công việc

Người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.    BÀN GIAO TÀI LIỆU-HỒ SƠ

Stt

Tên tài liệu-Hồ sơ

Số lượng

Định dạng

Người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    BÀN GIAO TÀI SẢN

Stt

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Tình trạng

Người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên. Biên bản được lập thành ….… bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN NHẬN

 

 

 

   

Họ và tên:………………………………...

Chức vụ:………………………………….

BÊN GIAO

 

 

 

 

Họ và tên:………………………………...

Chức vụ:………………………………….

 

                                                                                                                                                                        

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.