LOGO

 

BIÊN BẢN

ĐỀ NGHỊ PHẠT THẦU PHỤ

Mà

 

LBH 

………………

Ngày

…../…../20….


Kính gởi:         Ban Giám Đốc Công ty

- Căn cứ hợp đồng số:………………………………………………………………………..;

- Căn cứ quy định của công ty về việc vi phạm của các nhà Thầu phụ.

Tôi tên: ..........................................................................  Chức vụ:....................................................

Đơn vị công tác: ................................................................................................................................

Đại diện cho Cty ……………………………….., đề nghị phạt Nhà thầu phụ đã có vi phạm trong lúc thi công.

Tên nhà thầu phụ: .............................................................................................................................

Tên công nhân liên quan trực tiếp: ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mô tả sự việc xảy ra: .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mức xử phạt: .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản này được lập ngày …… tháng …… năm … với sự chứng kiến của 02 người đại diện/hình ảnh đính kèm .          

Người làm chứng 1
(nếu có)

Người làm chứng
(nếu có)

Đại diện thầu phụ

 

 

 

 

 

 

Giám đốc dự án

Chỉ huy trưởng

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.