TÊN DOANH NGHIỆP
NAME OF COMPANY

....................................
Số/No: ......../BB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Chào bán cổ phần riêng lẻ /sell individual shares)
 
Hôm nay, vào lúc 8h ngày ………………..tại ……………………............................................................................................
Today, on ........./........./......... at 8 o'clock, at …………………….........................................................................................
Mã số doanh nghiệp:...............................Ngày cấp:..............................Nơi cấp:................................................................
Registration of Certificate:.................. issued by ..........................on:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………......................................................
Head office address: ………………………………………………………………………………......................................................
Tổng số cổ đông trong Công ty là …… Cổ đông
The total number of shareholders in the Company is ...... Shareholders
Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội …. Cổ đông
Number of shareholders announced to attend the meeting .... Shareholders
Tổng số cổ đông dự họp là ….. Cổ đông, chiếm ……………% số vốn có quyền biểu quyết.
The total number of shareholders attending the meeting is ... .. Shareholder, accounting for ...............% of voting capital.
Căn cứ số cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:
Based on the number of shareholders attending the meeting and the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter, the meeting was held with the following members:
1.         :           Cổ đông & Chủ tọa Cuộc họp/Shareholders & Chairperson of the Meeting
                        Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chairman of the Board
2.         :           Cổ đông, Thư ký/Shareholders, Secretary
3.         :           Cổ đông/Shareholders
4.         :           Cổ đông/Shareholders
5.         :           Cổ đông/Shareholders
 
Thành phần tham dự/Participants:
1.   Ông/ Bà .............................................. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ. 
Mr. / Ms ................................................... – Shareholder owns ................shares, accounted for................% charter capital of the company
2.   Ông/ Bà .............................................. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ.
Mr. / Ms ................................................... – Shareholder owns ...............shares, accounted for................% charter capital of the company
3.   Ông/ Bà .............................................. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ. 
Mr. / Ms ................................................... – Shareholder owns ................shares, accounted for................% charter capital of the company

Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:
The chairman of the meeting summarized the opinions and voted on the following:
1.    Chủ tọa nêu ra vấn đề để các cổ đông biểu quyết:
       The chairman raised the issue for shareholders to vote:
          a.       Công ty sẽ thực hiện việc chào bán cổ phần riêng rẽ Công ty [..............]
                    The Company will make a sell individual shares[...]
          b.       Cử người đại diện thực hiện việc chào bán cổ phần riêng rẽ của Công ty [........]
                    Appoint the representative to make a separate offering of shares of the Company [...]
2.    Ý kiến của các cổ đông;
       Opinion of shareholders;
3.    Kết quả biểu quyết và thông qua của các cổ đông.
       Voting and approval results of shareholders.
Sau khi thảo luận, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề sau:
After discussion, shareholders voted and agreed to adopt the following issues:
1.           Chấp thuận việc chào bán cổ phần riêng rẽ của Công ty cổ phần [..........] với các chi tiết sau:
To approve the private placement of shares of the Shareholding Company [..........] with the following details:
  • Tổng số cổ phần chào bán: ........................................................................................
   Total number of shares offered for sale:....................................................................
  • Số lượng cổ phần: .....................................................................................................
    Number of shares:......................................................................................................
  • Mệnh giá mỗi cổ phần: ..............................................................................................
    Face value per share:................................................................................................
  • Giá chào bán dự kiến:................................................................................................
    Estimated selling price:..............................................................................................
  • Số lượng nhà đầu tư tối đa:.......................................................................................
    Maximum number of investors:..................................................................................
  • Đối tượng chào bán:..................................................................................................
    Submissions offered:..................................................................................................
2.           Đồng ý cử Ông [............] là người đại diện thực hiện việc chào bán cổ phần riêng rẽ của Công ty [............]. Giao cho Ông quyền nhân danh công ty trong việc ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chào bán cổ phần riêng rẽ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
              Agreed to appoint Mr. [............] as the representative of the private placement of shares [............]. Assign Mr.[......] the right to sign the documents and documents necessary for the private placement of shares and other documents upon the request of the competent authorities on behalf of the company.
Các vấn đề trên đã được các cổ đông thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
The above issues have been approved by the shareholders with the specific voting results as follows:
  • Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông:       phiếu, đạt 100%.
   Total votes of shareholders:                              votes, reaching 100%.
 
  • Số phiếu chấp thuận:                                         phiếu, đạt [................]%.
    Number of votes approved:                               votes, reaching [........]%.
  • Số phiếu chống:                                                 phiếu, đạt [................]%.
   Number of votes against:                                  votes, reaching [.........]%.
  • Số phiếu trắng:                                                  phiếu, đạt [.................]%.
    Number of blank votes:                                     votes, reaching [.........]%.
Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông đã được tất cả các cổ đông thông qua lúc ......., trước khi bế mạc cuộc họp ngày .....tháng ...... năm 20..........
Minutes of the General Meeting of Shareholders were passed by all shareholders at ......., before the closing of the meeting on ..... month ...... year 20 .. ........
 
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
Chairman of the Board Director/ Chairman
 

 
 
 
__________________
Cổ đông/Thư ký
Shareholders/Secretary
 

 
 
 
 
__________________
Cổ đông
Shareholders
 

 
 
 
 
__________________
 
Cổ đông
Shareholders
 
 
 
 
__________________
Cổ đông
Shareholders
 
 
 
 
__________________
Cổ đông
Shareholders
 
 
 
 
__________________
 
 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.