MBB03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /BB-TGTLTVPT

A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………

 

BIÊN BẢN

TẠM GIỮ TÀI LIỆU, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2008;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số .......……… ngày …..... tháng …...... năm…….. do[3] ………………………… chức vụ ….………………...... ký;

Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …… tại …………..………...

......................................................................................................................................................,

Chúng tôi gồm[4]:

1. ..................................................Chức vụ:....................................Đơn vị:..................................

2. ..................................................Chức vụ:....................................Đơn vị:..................................

Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức[5]: ……………………………………………………………………..……....

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ...……………………………………………………..….....

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..………….......

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/Quyết định thành lập số …………………...………………………...

do:……………………………………………………………cấp ngày:......……..………..........

Đại diện theo pháp luật[6]:....................................   chức vụ:...........................................................

Với sự chứng kiến của[7]:

1. Ông (bà):...………………………………………..………………………………………......

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Nghề nghiệp: …………………………………............................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….....................

CMND/Hộ chiếu số: ………………ngày cấp:………………nơi cấp:.………………………...

2. Ông (bà):...………………………………………..………………………………………......

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Nghề nghiệp: …………………………………............................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….....................

CMND/Hộ chiếu số: ………………ngày cấp:………………nơi cấp:........................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:……………………………………………………………………………………………..

Số thứ tự

Tên tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tài liệu, tang vật, phương tiện[8]

Ghi chú[9]

………..

……………..

……

……………….

……………

 

Ngoài những tài liệu, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản kết thúc vào hồi…………giờ cùng ngày; được lập thành 02 bản bao gồm……...tờ, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau; Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe (đã đưa cho mọi người tự đọc), cùng công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng trang và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)[10]:........................................................................................

 

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

[1] Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh …; xã, phường, thị trấn … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

[3] Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

[4] Họ tên, chức vụ của người lập biên bản.

[5] Ghi đầy đủ thông tin.

[6] Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức vi phạm.

[7] Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

[8] Nếu là phương tiện ghi thêm biển kiểm soát, số đăng ký; nếu là ngoại tệ thì ghi xê ri của từng tờ.

[9] Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của người khác.

[10] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác ký và ghi rõ họ tên.

  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.