CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o---

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

Số:……/TLHĐV

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Hợp đồng vay nợ (“Hợp đồng”) số …… ký ngày …… tháng …… năm …… giữa

............................................................ với........................................................................................ ;

Hôm nay, ngày……tháng…… năm……, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A (Bên cho vay)

Ông(Bà)............................................................. Chức vụ..................................................................            

Địa chỉ................................................................................................................................................

Điện thoại.......................................................... Fax..........................................................................

Tài khoản........................................................... Tại...........................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN B (Bên vay)

Ông(Bà)............................................................. Chức vụ..................................................................

Địa chỉ................................................................................................................................................

Điện thoại.......................................................... Fax..........................................................................

Tài khoản........................................................... Tại...........................................................................

Hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng  vay nợ số ....... với các nội dung sau đây: 

1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn của Bên A theo Hợp đồng số…… ký ngày……tháng……năm……

2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

- Tiền gốc:..........................................................................................................................................

- Tiền lãi:............................................................................................................................................

- Tổng cộng........................................................................................................................................

(Viết bằng chữ.................................................................................................................................. )

Kể từ ngày……tháng…… năm……, Hợp đồng số…… được thanh lý xong. Quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt kể từ ngày ... tháng ... năm ... mà không có tranh chấp gì.

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.