Đơn vi: ……………………

Bộ phận: ………………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: …………………/TLHĐGK

- Căn cứ Hợp đồng giao khoán số ...../20......./HĐGK-.................. ký ngày ...../...../20....

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán.

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ....... Tại ……………………………………………………………………..

Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: ............................................................................

Đại diện: ............................................................. Bên giao khoán: ................................................................

Họ và tên: .......................................................... Chức vụ: ............................................................................

Đại diện: ............................................................. Bên nhận khoán: ...............................................................

 

Cùng thanh ký hợp đồng số ................................. ngày .... tháng ..... năm ......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện: .....................................................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: .......................................................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ........................... đồng

(Viết bằng chữ: .............................................................................................................................................)

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng: ............................ đồng

(Viết bằng chữ: .............................................................................................................................................)

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là ................................. đồng

(viết bằng chữ): ..............................................................................................................................................

Kết kuận: ........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................….

 

            ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN                                            ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN

                           (Ký, họ tên)                                                                             (Ký, họ tên)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.