Công ty

SỐ:…../

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc vi phạm kỷ luật

Vào lúc,................... ngày .............  tháng ................ năm........... tại ..............................................................................

Họ và tên người lập biên bản:..........................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................................................................

Họ và tên người vi phạm: .......................................................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản với những nội dung sau:

Thời gian .....................  tại ..................................................  đã xảy ra sự việc :

..........................................................................................................................................................................................            

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Thiệt hại về vật chất: .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Tang vật (nếu có): .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có): ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 02 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người bị lập biên bản giữ.

 

 

 Người lập biên bản                 Người chứng kiến             Người vi phạm

       (ký ghi rõ họ tên)               (ký ghi rõ họ tên)                 (ký ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.