[TÊN CÔNG TY]

[NAME COMPANY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số/No.:

……………., Ngày ……tháng …năm ……..,

[PLACE], [DATE]

BIÊN  BẢN

MINUTES

Về việc: xử lý hành vi gây rối tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Ref: Deal with causes disruption at the General Meeting of Shareholders

-            Căn cứ điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-            Pursuant to article 142 of Law on Corporation 2014 No. 68/2014/QH13 dated in 2014;

-            Căn cứ điều lệ công ty ……………………………….. ( sau đây gọi là “Công ty”);

-            Pursuant to Charter Capital of ……….company ( hereinafter referer to as “ Company”);

-            Căn cứ quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

-            Pursuant to decision of Chairman of  the Broad;

Vào ngày………………………tại   .................................................................................................

In …………………………………….at ..........................................................................................

Tôi    ..................................................................................................................................................

My full name is  ................................................................................................................................            

Chức vụ: ..........................................................................................................................................                                                   

Position ............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số ..................................................................................................................

Identity card: ....................................................................................................................................

Thay mặt chủ tịch hội đồng quản trị, tôi lập biên bản  đối với ông/bà ..............................................  

On behalf of Chairman of the Board, I take the minutes with regard to Mr/Ms .............................

Có chức vụ ........................................................................................................................................

Position .............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số ..................................................................................................................  

Identity Card: ...................................................................................................................................

Lý do lập biên bản: ông/bà …………………………đã có những hành vi gây rối gây cản trở tiến triển bình thường của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ Đại hội”) cụ thể như sau:.....................................................

...........................................................................................................................................................

The reason of the Minutes: Mr/Ms ……………………………………. have caused disruption, obstructed the normal progress of the meeting, or refused to comply with security check requirements from the General Meeting of Shareholders (hereinafter referer to as “ Meeting”)...........................................................................

...........................................................................................................................................................

Hình thức xử lý:.................................................................................................................................            

The method of management: ............................................................................................................              

Cam kết của người bị lập biên bản: ..................................................................................................

Undertook of the person who was on the minutes: ..........................................................................            

Nếu như có bất kỳ hành vi nào được cho là gây rối của ông/bà ………………………………tại bất kỳ cuộc họp Đại hội nào khác thì .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................                        

If the person who was on the minutes have any activities which mean caused disruption ……………. at any other the Meeting........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản sẽ được thông báo tới tất cả các cổ đông trong vòng …..ngày sau khi cuộc họp Đại hội cổ đông kết thúc.

The minutes will announce to all shareholders within ….. days after the Meeting ends.

Bên bản được lập thành 2 bản

The munutes made in 2 coppies

NGƯỜI LÀM CHỨNG

DEPONENT

 

 


 

__________________

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

Chức vụ:

(sign and full name)

Position:

 

 

NGƯỜI BỊ LẬP BIÊN BẢN

The person was on the minutes

 
 

 

________________

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

Chức vụ:

(sign and full name)

Position:

 

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Chairman of the Boards

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

The person took the minutes

 _____________________

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

Chức vụ:

(sign and full name)

Position:

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.