Công ty TNHH LAWSOC

SỐ:…../

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

...., ngày.... tháng..... năm.....

BIÊN BẢN

Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông (bà) bắt đầu lúc... giờ ...  ngày… tháng ... năm … Địa điểm tại:....

I. Thành phần dự họp gồm:

1.1.      Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền.

Họ tên:[…]

Chứng minh nhân dân: […]   Ngày cấp: […]  Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Chức vụ hoặc chức danh: […]

Theo uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.... (nếu có văn bản uỷ quyền).

1.2.      Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

Họ tên:[…]

Chứng minh nhân dân: […]   Ngày cấp: […]  Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Chức vụ hoặc chức danh: […]

1.3.      Người lao động

Họ tên:[…]     Tuổi: […]

Chứng minh nhân dân: […]   Ngày cấp: […]  Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Chức vụ hoặc chức danh: […]

1.4.       Người bào chữa hoặc luật sư:

Họ tên:[…]

Chứng minh nhân dân: […]   Ngày cấp: […]  Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Chức vụ hoặc chức danh: […]

1.5.      Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người lao động dưới 18 tuổi.

Họ tên:[…]

Chứng minh nhân dân: […]   Ngày cấp: […]  Nơi cấp: […]

Địa chỉ thường trú: […]

Chức vụ hoặc chức danh: […]

II. Nội dung:

2.1.   Người lao động trình bày bản tường trình diễn biến sự việc[1]: [….];

2.2.   Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động[2] : [….];

2.3.   Người làm chứng (nếu có) cần trình bày: [….];

2.4.   Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nêu ý kiến: : [….];

2.5.   Người bào chữa cho Người lao động nêu ý kiến: [….];

2.6.   Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động: [….];

Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

2.7.   Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có). : [….];

2.8.   Kết thúc cuộc họp vào lúc.... giờ..... ngày.... tháng.... năm.......

 

 

 

Người lao động

(ký ghi rõ họ và tên)

Đại diện Ban chấp hành côngđoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

(ký ghi rõ họ và tên)

 

Người sử dụng lao động

(ký ghi rõ họ và tên)

Người bào chữa

(ký ghi rõ họ và tên)

Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp

(ký ghi rõ họ và tên)

Người lập biên bản

(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

[1] Cần ghi rõ các nội dung như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động.... Trong trường hợp người lao động không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện.

[2] Cần ghi rõ một số nội dung như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường....

  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.