[LOGO CÔNG TY]

[TÊN CÔNG TY]

[ĐỊA CHỈ]

[ngày tháng]

GIÁM ĐỐC

Căn cứ điều lệ của công ty ............. ( “Công ty”)

Căn cứ nhu cầu luân chuyển nhân sự của Công ty

Căn cứ quá trình làm việc của ......... đang giữ chức vụ .......... của Công ty từ ...............................

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

  • Ông/bà ……………………., một cá nhân có số hộ chiếu là ………, có địa chỉ thường trú tại ……………………, được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện tại ..............................

  • Thời gian làm việc từ ………. đến .........................................................................................

  • Quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện được tuân theo điều lệ công ty

Điều 2. Ông/bà ……….. Và những người khác của công ty sẽ chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Được ký bởi:

Thay mặt công ty ……………

 

 

[LOGO CÔNG TY]

[LOGO COMPANY]

[TÊN CÔNG TY]

[NAME COMPANY ]

[ĐỊA CHỈ]

[ADDRESS ]

 

........................., ngày ... tháng ... năm ............

[PLACE,DATE]

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Căn cứ điều lệ của công ty ............. ( “Công ty”)

Pursuant to the ......................................... ( the “Company”)

Căn cứ nhu cầu luân chuyển nhân sự của Công ty

Pursuant to the needs of personnel rotation of the company

Căn cứ quá trình làm việc của ......... đang giữ chức vụ .......... của Công ty từ ...............................

Pursuant to working process of [1]..................... being a [2]................................. in the Company are from … to …

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES

Điều 1/ Article 1. 

  • Ông/bà ……………………., một cá nhân có số hộ chiếu là ………, có địa chỉ thường trú tại ……………………, được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện tại .............................

  • ........[3]...., an individual, having the passport No. ............, residing at ..............., is appointed head of representative office being at [4]          

  • Thời gian làm việc từ ………. đến .......................................................................................

  • Term of office is as from ............[5]................ until [6]...............................................................

  • Quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện được tuân theo điều lệ công ty

  • The rights and obligations of head of representative office shall be in accordance with the Company Charter;

Điều 2/ Article 2. Ông/bà ……….. Và những người khác của công ty sẽ chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này/ ............[7]......  and other people of the Company shall be responsible for the implementation of this Decision;

Điều 3/Article 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./ This decision shall take effect from the date of signing.

Được ký bởi/ SIGNED by:

  Thay mặt công ty / On behalf of  .................[8].....................

 

 

 

[1] Tên của trưởng văn phòng đại diện/ Name of head of representative office

[2] Chức vụ/ Position

[3] Giống 1/Same 1

[4] Địa chỉ/ address

[5] Ngày/ Date

[6] Giống 5/ Same 5

[7] Giống 1/ Same 1

[8] Tên của giám đốc/ Name of diretor 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.