Biểu mẫu số 08

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM...

(Dùng cho ngân sách tnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N

So sánh

D kiến ngân sách năm N+1

D kiến ngân sách năm N+2

A

B

1

2

3=2/1

4

5

 

TNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

T lệ thu NSNN so với CRDP (%)

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

 

 

 

 

 

I

Thu nội địa

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng thu (%)

 

 

 

 

 

 

T trọng trong tổng thu NSNN (%)

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (1)

 

 

 

 

 

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (2)

 

 

 

 

 

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

 

 

 

 

 

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

 

 

 

 

 

5

Thuế thu nhập cá nhân

 

 

 

 

 

6

Thuế bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

7

Lệ phí trước bạ

 

 

 

 

 

8

Thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi NHNN (5)

 

 

 

 

 

II

Thu từ dầu thô

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng thu (%)

 

 

 

 

 

 

T trọng trong tổng thu NSNN (%)

 

 

 

 

 

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khu

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng thu (%)

 

 

 

 

 

 

T trọng trong tổng thu NSNN (%)

 

 

 

 

 

IV

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng thu (%)

 

 

 

 

 

 

T trọng trong tổng thu NSNN (%)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương qun là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều l.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tnh đại diện Nhà nước ch sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước ch áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.