Biểu mẫu số 10

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CƠ CẤU CHI GIAI ĐOẠN 03 NĂM...

(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Nội dung

Dự toán năm N-1

Dự toán ngân sách năm N (2)

So sánh

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

A

B

1

2

3=2/1

4

5

 

TNG CHI NGÂN SÁCH CP TNH

 

 

 

 

 

A

CHI B SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

 

 

 

 

 

I

Chi b sung cân đi ngân sách

 

 

 

 

 

II

Chi bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

B

CHI NGÂN SÁCH CP TỈNH THEO LĨNH VỰC

 

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển (1)

 

 

 

 

 

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

-

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 

 

 

 

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

-

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 

 

 

 

 

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ n định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mc phân b chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) s bội thu ngân sách địa phương và chi tr n lãi (nếu có).

(2) Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1 và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.