Biểu mẫu số 11

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM...

(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Kế hoạch năm N-1

Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn….

Dự toán năm N-1

Ước thực hiện năm N-1

Dự toán ngân sách năm N (3)

Dự kiến ngân sách năm N+1

Dự kiến ngân sách năm N+2

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

I

CHI ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (1)

 

 

 

 

 

1

Ngân sách cấp tỉnh (2)

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

a

Đu từ nguồn thu s dụng đt

 

 

 

 

 

b

Đu tư từ nguồn thu xổ s kiến thiết

 

 

 

 

 

c

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

 

 

 

 

 

-

Bội chi/ bội thu NSĐP

 

 

 

 

 

2

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

a

Đầu tư từ nguồn thu s dụng đất

 

 

 

 

 

b

Đu tư từ nguồn thu x s kiến thiết (nếu có)

 

 

 

 

 

c

Vốn cân đi địa phương theo tiêu chí, định mức

 

 

 

 

 

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

- Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

- Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

- Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

b

Chương trình mục tiêu quốc gia...

 

 

 

 

 

 

Phân loại như trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các chương trình mục tiêu….

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

- Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

a

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

- Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

b

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

Phân loại như trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

-

Vốn nước ngoài

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu tại mục II.

(2) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(3) Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-1, N+1 và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.