Biểu mẫu số 15

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM...

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm … (hiện hành)

Ước thực hiện năm… (hiện hành)

Dự toán năm…

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TNG NGUỒN THU NSĐP

 

 

 

 

 

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

 

 

 

 

 

-

Thu NSĐP hưởng 100%

 

 

 

 

 

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

 

 

 

 

 

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

2

Thu bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

 

 

 

 

IV

Thu kết dư

 

 

 

 

 

V

Thu chuyển ngun tnăm trước chuyn sang

 

 

 

 

 

B

TNG CHI NSĐP

 

 

 

 

 

I

Tổng chi cân đối NSĐP

 

 

 

 

 

1

Chi đầu tư phát triển (1)

 

 

 

 

 

2

Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

 

 

 

 

 

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

 

 

 

 

 

5

Dự phòng ngân sách

 

 

 

 

 

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

II

Chi các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 

 

 

 

 

III

Chi chuyn nguồn sang năm sau

 

 

 

 

 

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

 

 

 

 

 

D

CHI TRẢ NỢ GC CỦA NSĐP (2)

 

 

 

 

 

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 

 

 

 

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tnh

 

 

 

 

 

E

TNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

 

 

 

 

 

I

Vay đ bù đắp bội chi

 

 

 

 

 

II

Vay để tr nợ gốc

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.