Biểu mẫu số 18

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM...

(Dùng cho ngân sách tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm...

Dự toán năm...

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

 

 

 

B

CHI CÂN ĐI NSĐP

 

 

 

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

 

 

 

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

 

 

 

E

K HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

 

 

 

I

Tổng dư n đầu năm

 

 

 

 

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

 

 

 

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

 

 

 

3

Vay trong nước khác

 

 

 

II

Tr nợ gốc vay trong năm

 

 

 

1

Theo nguồn vốn vay

 

 

 

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

 

 

 

-

Vốn khác

 

 

 

2

Theo nguồn trả nợ

 

 

 

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 

 

-

Bội thu NSĐP

 

 

 

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

 

 

 

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

 

 

 

III

Tổng mức vay trong năm

 

 

 

1

Theo mục đích vay

 

 

 

-

Vay để bù đắp bội chi

 

 

 

-

Vay để trả nợ gốc

 

 

 

2

Theo nguồn vay

 

 

 

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

 

 

 

-

Vốn trong nước khác

 

 

 

IV

Tổng dư nợ cuối năm

 

 

 

 

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

 

 

 

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

 

 

 

3

Vốn khác

 

 

 

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.