Biểu mẫu số 23

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM...

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Nội dung

Dự toán năm...

Ước thực hiện năm...

So sánh

Tuyệt đối

Tương đi (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

 

TNG CHI NSĐP

 

 

 

 

A

CHI B SUNG CÂN ĐI CHO NGÂN SÁCH CP DƯỚI (1)

 

 

 

 

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

-

Chi khoa học và công nghệ

 

 

 

 

-

Chi quốc phòng

 

 

 

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

 

 

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

 

 

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

-

Chi thể dục thể thao

 

 

 

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

 

 

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

 

 

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

-

Chi đầu tư khác

 

 

 

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

 

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

 

 

 

 

-

Chi quốc phòng

 

 

 

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

 

 

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

 

 

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

-

Chi thể dục thể thao

 

 

 

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

 

 

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

 

 

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

 

 

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

-

Chi thường xuyên khác

 

 

 

 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

 

 

 

 

IV

Chi b sung quỹ dự trữ tài chính (2)

 

 

 

 

V

Dự phòng ngân sách

 

 

 

 

VI

Chi tạo ngun, điều chnh tiền lương

 

 

 

 

C

CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi tr lãi vay, chi b sung quỹ dự trữ tài chính.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.