Biểu mẫu số 30

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM....

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Nội dung

Dự toán năm... (hiện hành)

Ước thực hiện năm... (hiện hành)

D toán năm...

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH (HUYỆN)

 

 

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

 

 

 

 

 

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

 

 

 

 

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

 

 

 

 

 

4

Thu kết dư

 

 

 

 

 

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

 

 

 

 

II

Chi ngân sách

 

 

 

 

 

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

 

 

 

 

 

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

 

 

 

 

 

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

-

Chi bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 

 

 

 

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)

 

 

 

 

 

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)

 

 

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

 

 

 

 

 

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

 

 

 

 

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

3

Thu kết dư

 

 

 

 

 

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

 

 

 

 

II

Chi ngân sách

 

 

 

 

 

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

 

 

 

 

 

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

 

 

 

 

 

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

-

Chi bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

(3) Đối với các ch tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đi với các ch tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.