Biểu mẫu số 33

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM...

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

A

B

1=2+3

2

3

 

TNG CHI NSĐP

 

 

 

A

CHI CÂN ĐI NSĐP

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển (1)

 

 

 

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

 

 

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

-

Chi khoa học và công nghệ

 

 

 

 

Trong đó: Chia theo ngun vốn

 

 

 

-

Chi đu tư từ nguồn thu tiền s dụng đất

 

 

 

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ s kiến thiết

 

 

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

 

 

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

II

Chi thường xuyên

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

 

 

 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

 

 

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

 

 

 

V

Dự phòng ngân sách

 

 

 

VI

Chi tạo nguồn, điều chnh tiền lương

 

 

 

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

 

 

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 

 

 

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

 

 

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

 

 

Ghi chú: (1) Năm đu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quc hội quyết định cộng với (+) s bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi tr nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi tr lãi vay, chi b sung quỹ dự trữ tài chính.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.