Biểu mẫu số 34

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM...

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đng

STT

Nội dung

Dtoán

A

B

1

 

TNG CHI NSĐP

 

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CP DƯỚI (1)

 

B

CHI NGÂN SÁCH CP TNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

 

I

Chi đầu tư phát triển (2)

 

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

-

Chi khoa học và công nghệ

 

-

Chi quốc phòng

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

-

Chi thể dục thể thao

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

-

Chi đầu tư khác

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

II

Chi thường xuyên

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

-

Chi khoa học và công nghệ (3)

 

-

Chi quốc phòng

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

-

Chi thể dục thể thao

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

 

Chi thường xuyên khác

 

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)

 

V

Dự phòng ngân sách

 

VI

Chi tạo nguồn, điều chnh tiền lương

 

C

CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi b sung cân đi cho ngân sách cp dưới.

(2) Năm đu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.