Biểu mẫu số 47

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM...

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Kế hoạch năm...

Ước thực hiện năm...

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

 

TNG S

 

 

 

1

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

-

Sự nghiệp giáo dục

 

 

 

-

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

 

 

 

2

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

 

3

Sự nghiệp y tế

 

 

 

4

Sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

5

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

 

 

 

6

Sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

7

…………………..

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.