Biểu mẫu số 49

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM...

(Dùng cho ngân sách tnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH (HUYỆN)

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

 

 

 

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

 

 

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

-

Bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

-

Bổ sung có mục tiêu

 

 

 

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

 

 

 

4

Thu kết dư

 

 

 

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

 

 

II

Chi ngân sách

 

 

 

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

 

 

 

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

 

 

 

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

-

Chi bổ sung có mục tiêu

 

 

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 

 

III

Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)

 

 

 

IV

Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1)

 

 

 

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

 

 

 

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

 

 

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 

 

 

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu

 

 

 

3

Thu kết dư

 

 

 

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

 

 

II

Chi ngân sách

 

 

 

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

 

 

 

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

 

 

 

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

-

Chi bổ sung có mục tiêu

 

 

 

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 

 

III

Kết dư

 

 

 

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, chi trả nợ gốc và bội chi NSĐP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.