MBB01

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
------------------------

 

Số:…../BB-VPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

A[2]………, ngày ….. tháng ……. năm ………

 

BIÊN BẢN

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Hôm nay, hồi........giờ......ngày.......tháng.......năm …………..

Tại[3]:...................................................................................................................................

            Chúng tôi gồm[4]:

1. Họ và tên:..................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................ Đơn vị công tác: ...............................................

2. Họ và tên:..................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................ Đơn vị công tác: ................................................

3. Họ và tên:..................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................ Đơn vị công tác: ................................................

            Với sự chứng kiến của[5]:

1. Ông (bà): ..................................................................................................................................

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Nghề nghiệp/Chức vụ: ...................................... Đơn vị công tác:.................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:......................................... ngày cấp:...................... nơi cấp: .......................

2. Ông (bà) ...................................................................................................................................

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Nghề nghiệp/Chức vụ: ...................................... Đơn vị công tác:.................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:......................................... ngày cấp:...................... nơi cấp: .......................

            Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai đối với:

Ông (Bà)/tổ chức:…......................................................................................................................

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):...............................................................................................

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/Quyết định thành lập số:.....................................................................

do:......................................................................................cấp ngày:............................................

Đại diện theo pháp luật[6]:....................................   chức vụ:...........................................................

            Đã có các hành vi vi phạm hành chính về pháp luật đất đai[7]:

.......................................................................................................................................................

quy định tại điểm...............khoản............Điều……của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

            Tình tiết giảm nhẹ[8]:

-.....................................................................................................................................................

            Tình tiết tăng nặng[9]:

-.....................................................................................................................................................

            Người bị thiệt hại/Tổ chức bị thiệt hại:

Ông (Bà)/tổ chức bị thiệt hại:......................................................................................................

Năm sinh:.......................................................... Quốc tịch:...........................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):...............................................................................................

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/Quyết định thành lập số:.....................................................................

do:......................................................................................cấp ngày:...........................................

Đại diện theo pháp luật[10]:..................................................   chức vụ:............................................

            Ý kiến trình bày của người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:

.......................................................................................................................................................

            Ý kiến trình bày của người làm chứng:

.......................................................................................................................................................

            Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính về pháp luật về đất đai gây ra (nếu có):

.......................................................................................................................................................

            Người có thẩm quyền đã yêu cầu Ông (bà)/Tổ chức vi phạm đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính về pháp luật đất đai.

            Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại[11]...........................................  …

.............................................. lúc.... giờ.... ngày..... tháng.... năm…. để giải quyết vụ vi phạm.

            Ý kiến bổ sung khác (nếu có)[12]:

.......................................................................................................................................................

            Biên bản này gồm ..................trang được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản, một bản gửi báo cáo người có thẩm quyền xử phạt và.............................................................................................[13], Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, cùng ký xác nhận vào từng trang./.

 

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (NẾU CÓ)
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

 

 

 

 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

VI PHẠM HÀNH CHÍNH[14]

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

[1] Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh …; xã, phường, thị trấn … mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

[2] Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

[3] Địa chỉ nơi lập biên bản.

[4] Ghi đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người lập biên bản.

[5] Ghi đầy đủ thông tin về họ tên, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân của người làm chứng. Nếu đại diện chính quyền thì ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

[6] Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức vi phạm.

[7] Ghi hành vi vi phạm, nếu có nhiều hành vi vi phạm thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm, ví dụ: Sử dụng đất không đúng mục đích quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

[8] Tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 8 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, đã sửa đổi, bổ sung  năm 2007 và năm 2008.

[9] Ghi tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 9 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, đã sửa đổi, bổ sung  năm 2007 và năm 2008.

[10] Ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức vi phạm.

[11] Ghi rõ địa chỉ trụ sở cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.

[12] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

[13] Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.

[14] Trong trường hợp người lập biên bản đồng thời là người có thẩm quyền xử phạt thì không cần ghi và ký vào mục này. 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.