CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
- Ủy ban nhân dân quận, huyện………………
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):

2. Chứng minh nhân dân  số:………………………….do …………………………… cấp ngày……………….tháng………………..năm

3. Địa chỉ thường trú :

4. Địa chỉ liên hệ:.................................................................Điện thoại:

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện): ........... do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.......................do (Ủy ban nhân dân...........................) cấp ngày............tháng...........năm

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:.....................m2, với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số……….ngày……………của …………….

7. Mục đích sử dụng mới:

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):

9. Cam kết :

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Cam kết khỏc (nếu có):

 

....................,ngày...........tháng............năm .........
Người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.