Tên tổ chức:.............

Số:.........../................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

...................,ngày...........tháng............năm .......

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 

(dành cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………..

 

1. Tên tổ chức xin giao đất:

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Địa chỉ liên hệ: .....................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin được giao:

6. Diện tích (m2) :.................m2 (được xác định trên bản đồ do đơn vị đo đạc có tên .............................................lập ngày ........tháng .....năm........hoặc trích lục bản đồ địa chính số..........................ngày.........tháng......năm......của          )

7. Mục đích sử dụng:

8. Thời hạn sử dụng (năm, nếu có thời hạn):

9. Phương thức trả tiền (nếu có):

10. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XIN GIAO ĐẤT

(ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.