CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
- Ủy ban nhân dân quận, huyện………………
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):

2. Chứng minh nhân dân số: .....................................do ……………………cấp ngày:........... tháng  ……….năm….............tại……………………………

3. Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………

4. Địa chỉ liên hệ: ......................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin được thuê: ………………………………………………………………

6. Diện tích (m2):                        Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên........... ..........................lập ngày........tháng..........năm….....hoặc trích lục bản đồ địa chính số ............ .ngày .........tháng……….năm ....của

7. Mục đích sử dụng :

8. Thời hạn thuê (năm)

9. Phương thức trả tiền thuê đất :

9. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có)

 

..............,ngày...........tháng............năm...........
NGƯỜI XIN THUÊ ĐẤT
(
ký và ghi rõ họ và tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.